LG Bluetooth Speaker

LG-Bluetooth-Speaker.jpg

မိမိဖုန္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း Tablet, PC, Laptop ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း Bluetooth စနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ LG အမွတ္တံဆိပ္ NP-1540 ေမာ္ဒယ္ Bluetooth Speaker ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ အသံကို အျပည့္အဝ ေပးစြမ္းနိုင္မည့္ စပီကာျဖစ္ၿပီး ဘက္ထရီကို အားအျပည့္သြင္းထားပါက ငါးနာရီၾကာ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ခရီးေဝးသြားသည့္ အခါတြင္ မ်ားစြာ အဆင္ေျပေစမည္ ျဖစ္သည္။ Speaker Ouput power မွာ 2.8Watts ျဖစ္ၿပီး အေလးခ်ိန္မွာ 370g သာရွိမည္ျဖစ္သည္။ Elegant Design ျဖစ္ၿပီး ေလးေထာင့္ ဆန္ဆန္ပံုစံမွာ အျမင္ဆန္းေနမည္ ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးမွာ ၃၉,၅ဝဝ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္း – ၀၁-၃၇၉၉၅၄ ႏွင့္ ၀၁-၃၇၉၉၅၅ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။