အခန္းတြင္းရွိ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေပးေသာ Laser Egg gadget ကုိ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ မိတ္ဆက္

Origins-Detector-Board-1.jpg

ေဘက်င္းအေျခစိုက္ Origins Technology သည္ Laser Egg ဟုအမည္ရေသာ ေနာက္ဆုံးေပၚ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳးကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ထုတ္ကုန္သည္ အိမ္ႏွင့္အေသးစား လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို တိက်စြာေစာင့္ၾကည့္ ေပးမည္။

၎ gadget ကို ယြမ္ ၃၇၉ (ကန္ေဒၚလာ ၆၂) ျဖင့္ေရာင္းခ် သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဘက္ထရီ ပါဝင္သည့္အျပင္ လက္တစ္ဖက္တည္းျဖင့္ အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ gadget ၏မ်က္ႏွာစာ display တြင္လက္ရွိ တိုင္းတာရရွိသည့္ ေလအရည္အေသြးကို ျပသေပးမည္ ျဖစ္သည္။ Origins ကုမၸဏီသည္ Laser Egg ျဖန္႔ခ်ိရန္အတြက္ ျပင္ပရွိေလ အရည္အေသြး တုိင္းတာေပးေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္ app တစ္ခုႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကုိယ္ပုိင္ app တစ္ခု ဖန္တီးခဲ့သည္။ ၎တု႔ိ ဖန္တီးခဲ့ေသာ China Air Quality Index app ျဖင့္ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕မ်ားရွိေလထု တိုင္းတာခ်က္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္အျပင္ အိမ္အတြင္းရွိ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ၾကည့္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ app မ်ားကို အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ ေျမပုံလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုလည္း အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Ref : TechInAsia