ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ပ်ဴတာဘြဲ႕ B.Tech (Computer Systems and Networking) သို႔မဟုတ္ B.Sc (Hons:) Computing ရယူႏုိင္မည့္ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္း

IMG_20150603_121514.jpg

ယခုအပတ္ အင္တာနက္ဂ်ာနယ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရၿပီးသူမ်ား တက္ ေရာက္ႏုိင္သည့္ ယေန႔ပညာေရး နယ္ပယ္တြင္ အရွိန္အဝါႀကီးမားေသာ Higher National Diploma (HND) Computing and Systems Development အေၾကာင္း၊ HND တက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ ပညာအရည္အခ်င္း၊ HND တက္ေရာက္ၿပီးပါက ရရွိႏုိင္ေသာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း၊ ႏုိင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္ပညာ သင္ၾကားႏုိင္ပံုတို႔ကို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား သိရွိႏုိင္ေစရန္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။

HND ဆိုသည္မွာ အဂၤလန္ႏုိင္ငံရွိ Edexcel ဟူသည့္ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမွ ေပးအပ္ေသာ (HND) Higher National Diploma ျဖစ္သည္။ ကမ႓ာေပၚတြင္ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အရွိန္အဝါႀကီးမားေသာ Pearson ဆုိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးရွိၿပီး Edexcel သည္၎ Pearson အဖြဲ႕ႀကီးမွျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၁၀၊ Partner  ေပါင္း ၂,၅၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနေသာအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။

Edexcel  သည္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အရွိန္အဝါႀကီးမားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ ဘာသာရပ္မ်ား မ်ားစြာရွိကာ ဥပမာအားျဖင့္ Engineering, Business, Media,IT, Tourism စသည္ျဖင့္ ဘာသာရပ္မ်ားစြာ ရွိသည္။

ျပည္တြင္းရွိ Youth International College ၌ သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ HND Diploma မွာ QCF Level 5 အဆင့္ရွိသည့္ Higher National Diploma ျဖစ္သည္။ QCF ဆိုသည္မွာ Qualification & Credit Framework ျဖစ္သည္။ အဂၤလန္အစိုးရအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ႏုိင္ငံတြင္ရွိသည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာေကာလိပ္မ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား အေနျဖင့္ မည္သုိ႔သင္ၾကားေစကာမူ တက္ေျမာက္မႈကို Standard ထားသည့္အေနျဖင့္ စံႏႈန္းတစ္ခု သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၏ မည္သည့္ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္း ကသင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္သည္ ျဖစ္ေစ အဓိကမွာ QCF ကိုပဲ ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ QCF Level 6 ဆုိလွ်င္ Bachelor ဘြဲ႕ျဖစ္ၿပီး Level 7 ဆိုလွ်င္ Master ဘြဲ႕၊ Level 8 ဆိုလွ်င္ Ph.D အဆင့္ျဖစ္သည္။

BTEC ဆုိသည္မွာ Business & Technology Education Council ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၎သည္ Vocational Qualification ျဖစ္သည္။ ဆုိလိုသည္မွာ Diploma ၿပီးသည္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တန္းဝင္ႏုိင္ေစရန္ သင္ၾကားေပးသည့္ ပညာေရးစနစ္ ျဖစ္သည္။ ဒီပလုိမာရၿပီးလွ်င္ ႏုိင္ငံတကာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ Year 3 ကို ဆက္လက္တက္ေရာက္ၿပီး အုိင္တီဘြဲ႕ကို ရယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ (ဥပမာ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရွိ Curtin University တြင္ ဆက္လက္သင္ၾကားၿပီး B.Tech (ComputerSystem and Networking),Anglia Ruskin University တြင္ တစ္ႏွစ္တက္ေရာက္ၿပီး B.Sc (Hons:) computing ႏွင့္ အျခား တကၠသိုလ္မ်ား တြင္လည္း B.Sc (Hons:)  Computing ဘြဲ႕မ်ားကို ရယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။)

Youth Computer Co.,Ltd သည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ၿပီး အုိင္တီႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ဝန္းရွိၿမိဳ႕ႀကီး ၁၉ ၿမိဳ႕တြင္လည္း သင္တန္းခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး Cisco Learning Partner ႏွင့္ Pearson VUE Authorised Test Center and CPA Venue Provider အျဖစ္ ရရွိခဲ့ၿပီး CPA Exam ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ YOUTH Computer Co.,Ltd တြင္သာ ေျဖဆို၍ ရႏုိင္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လမွစတင္ၿပီး Edexcel အဖြဲ႕အစည္းႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ YOUTH International College အျဖစ္ တိုးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့သည္။ သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားအလိုက္ သင္ၾကားေရးအေတြ႕အႀကံဳရွိသည့္ အုိင္တီနယ္ပယ္တြင္ Master ဘြဲ႕ ရရွိထားၿပီးေသာ ဆရာမ်ား၊ Cisco Certificate မ်ား ရရွိထားၿပီးေသာ ဆရာမ်ားႏွင့္စနစ္တက် သင္ၾကားပို႔ခ်လ်က္ ရွိသည္။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေျဖဆိုထားေသာ (သို႔) တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ထားၿပီးသူမ်ားသည္ HND Foundation ကို ပထမဦးစြာ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။  HND Foundation Moonsoon Intake ကို ဇူလိုင္လတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္သည္။ HND Foundation ကို ၂ လ အခ်ိန္ျပည့္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး HND Foundation တြင္ သင္ၾကားရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ ကြန္ပ်ဴတာ အေျခခံဘာသာရပ္မ်ား၊ Network အေျခခံဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ IELTS တို႔ကို သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေနထုိင္ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ HND Foundation ကို Youth Computer Co.,Ltd ၏ သင္တန္းခြဲ မ်ားတည္ရွိရာ စစ္ကိုင္း၊ လား႐ိႈး၊က်ဳိက္ထို၊ ကေလး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ျပည္၊ မေကြး၊ စစ္ေတြ၊ ပုသိမ္၊ ဟသၤာတ၊ ထားဝယ္၊ ေတာင္ကုတ္၊ ၿမိတ္၊ ျမင္းၿခံ၊ ေမာင္ေတာ၊ ေမာ္ လၿမိဳင္၊ သံတြဲႏွင့္ တာခ်ီလိတ္၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း တက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ HND Foundation တက္ေရာက္ၿပီးပါက(သို႔) တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိ ထားၿပီးသူ ျဖစ္ပါက HND Diploma in Computing and Systems Development (Network Specialize) သင္တန္းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ YOUTH International College တြင္ တက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ HND Computing and Systems Development (Network Specialize) တက္ေရာက္ရန္အတြက္ HND (Software Specialize) က့ဲသို႔ သခ်ၤာ၊ Logic ပိုင္းစသည္တုိ႔ကို ေမြးရာပါ Talent မလိုအပ္ဘဲ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိထား႐ံုျဖင့္ တက္ေရာက္ႏုိင္မည့္ သင္တန္း ျဖစ္သည္။ Semester ၄ ခု သတ္မွတ္ထားၿပီး Semester တစ္ခုလွ်င္ ၅ လ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္သည္။ ဘာသာရပ္ေပါင္း ၁၈ ခု သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး CCNP ဘာသာရပ္သံုးခုပါ ထည့္သြင္း သင္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။ CCNPဘာသာသံုးခုကို သင္ၾကားရျခင္းမွာ ယေန႔ အုိင္တီနယ္ပယ္ရွိ Network Professional တစ္ေယာက္ အျဖစ္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းျပဳမည့္သူတိုင္း သင္ယူထားရမည့္ ဘာသာရပ္ ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔သင္ၾကားသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား၌ Conceptual Skill ရရွိလာၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ခ်ိန္တြင္ Operational Level မွ စတင္ ဝင္ေရာက္စရာမလိုဘဲ ဦးစီးဦးေဆာင္ႏုိင္သည့္အဆင့္ Management Level အထိ တက္လွမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္ သည္။  (ဥပမာ- Certificate  လက္မွတ္မ်ား ကိုင္ထားသူတစ္ေယာက္သည္ မိမိသင္ယူထားေသာ ဘာသာရပ္တစ္ခုတည္းတြင္သာ ကၽြမ္းက်င္ၿပီး အဲဒီနယ္ပယ္တြင္သာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည္။ Certificate တစ္ခု၏ သက္တမ္းမွာလည္း ႏွစ္အကန္႔သတ္ရွိသည့္အတြက္ အၿမဲ Upgrade လုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္တြင္ မသိသာဘဲ အသက္ႀကီးလာလွ်င္ စာေမးပြဲမ်ားထပ္ေျဖဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ပါ။ HNDDiploma သည္ ဘဝတစ္သက္စာ ျဖစ္ၿပီး ဒီပလိုမာရရွိထားေသာ လူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ဘဝတစ္သက္စာ အာမခံခ်က္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။)

Year 2 တက္ေရာက္ၿပီး HND Diploma ရရွိၿပီးပါက ျပည္တြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၌ျဖစ္ေစ တတိယႏွစ္ တစ္ႏွစ္ ဆက္လက္တက္ေရာက္ၿပီး B.Tech (Computer System and Networking) သို႔မဟုတ္ B.Sc (Hons:) Computing ကို ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ ျပည္တြင္းတြင္ တက္ေရာက္မည္ဆုိပါက မိမိတို႔အိမ္၊ မိဘမ်ားႏွင့္ မေဝးကြာဘဲ စရိတ္သက္သာစြာ သင္ၾကားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားမည္ဆုိပါက ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ၊ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာႏုိင္မည့္အျပင္ မိမိႏွစ္သက္ရာတကၠသိုလ္မ်ားကို ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ျခင္းတို႔အျပင္ International Exposures ပါ ရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။

Edexcel သည္ Exam ေျဖဆိုရသည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ Project, Presentation, Assignment စသည္တို႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ဖို႔ အသင့္ျဖစ္ႏုိင္ရန္ အရည္အခ်င္းကို ဆံုးျဖတ္သည့္  ပညာေရးစနစ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Youth International College သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ Project တစ္ခုကို ဦးေဆာင္ႏုိင္မႈ၊ လူအမ်ားအား မိမိ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပႏုိင္ရန္ Presentation Skills တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈ၊ သင္ၾကားထားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားအား အမွန္ တကယ္ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏုိင္ရန္ Assignment မ်ားတင္ျခင္း စသည္တို႔ကို ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳစနစ္ျဖင့္ စနစ္တက်သင္ၾကားပို႔ခ် လ်က္ရွိသည္။ ေက်ာင္းသားဗဟုိျပဳစနစ္ဆိုသည္မွာ ဆရာမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဒါသင္၊ ဒါလုပ္၊ ဒီလိုေျဖ စနစ္မ်ဳိးမဟုတ္ ဘဲေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္တုိင္ သင္ ခန္းစာမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊ အယူအဆမ်ားကို အခ်င္းခ်င္းဖလွယ္ျခင္း၊ အပတ္စဥ္ Presentation မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အပတ္စဥ္ Lab Day တြင္ စုေပါင္း Project မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဆရာမ်ားမွ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းသင္ျပျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္တုိင္ေလ့လာမႈစြမ္းရည္ (Self Study) ႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ စြမ္းရည္တုိးတက္ျမင့္မားလာေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးသည့္ စနစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္ အုိင္တီနယ္ပယ္တြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် နည္းပညာအသစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာေနသည့္ အတြက္ ေက်ာင္းသား အေနျဖင့္ ကိုယ္တုိင္ေလ့လာမႈစြမ္းရည္မ်ား ရွိမွသာလွ်င္ ထြက္ေပၚလာေသာ နည္းပညာ အသစ္မ်ားကို မိမိကုိယ္တုိင္ေလ့လာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈစြမ္းရည္ (Research Skills) ကိုပါ တုိးျမႇင့္ေပးရာ လည္း ေရာက္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း စာေတြ႕လက္ေတြ႕ ပူးတြဲသင္ၾကားေသာစနစ္ကို က်င့္သံုးထားသျဖင့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို လက္ေတြ႕အသံုး ခ်ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ Lab ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ Cisco Lab,  Network Lab,Computer Lab မ်ား၌ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား စံုလင္စြာထားရွိၿပီး သင္ၾကား ပို႔ခ်လ်က္ရွိသည္။ စာသင္ခန္းမ်ားအတြင္း၌လည္း ေက်ာင္းသား တစ္ဦးလွ်င္ Laptop တစ္လံုးစီႏွင့္ အခ်ိန္ျပည့္ Internet Access ေပးထားၿပီး သင္ခန္းစာမ်ားကို ရွာေဖြဖတ္႐ႈႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ထားရွိသည္။ ကိုယ္တုိင္ေလ့လာမႈစြမ္းရည္ ျမင့္မားလာေစရန္ Library ႏွင့္ E-Libraryတုိ႔တြင္ Reference စာအုပ္မ်ားကို လည္း ျပည့္စံုစြာ ထားရွိေပးထားသည္။

YOUTH International College အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အားကစား စသည့္ ဘက္စံုစြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးျခင္း၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေလ့လာေရးခရီးထြက္ျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေနထုိင္ေရး အဆင္ေျပေစရန္ အေဆာင္ထားရွိေပးျခင္း၊ သြားေရလာေရး အဆင္ေျပေစရန္ ႀကိဳပို႔ကား စီစဥ္ေပးျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိ သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ YOUTH International College တြင္ ပညာသင္ၾကားၿပီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းဦးေဆာင္မႈစြမ္းရည္ (Leadership)၊ ကၽြမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္ (Professional Skill)၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္မႈစြမ္းရည္ (Management Skill) တုိ႔ျဖင့္ ျပည့္ဝၿပီး လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္ လာမည္ႏုိင္မည္ဟု ဆုိသည္။

YOUTH International College မွ ကူညီပံ့ပိုးသည္။