Acer X1173 Projector

Acer-X1173-Projector-1-.gif

Acer X1173 Projector သည္ Resolution SVGA mode (800X600) ျဖစ္ၿပီး Contrast ratio 13000:1 ျဖစ္သည္။ အလင္းအားအတြက္ lumens 3,000 ANSI ကို Standard mode, lumens 2,400 ANSI ကို ECO mode အျဖစ္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏိုင္သည္။ Lamp life အေနျဖင့္ Standard mode  နာရီ ၅,၀၀၀ အသံုးျပဳႏိုင္သလို ECO mode အေနျဖင့္ နာရီ ၆,၀၀၀o သံုးႏိုင္မည့္အျပင္ Extreme Eco mode အေနျဖင့္ နာရီ ၁၀,၀၀၀ အထိ အသံုးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။  Input Interface အေနျဖင့္ D-sub, VGA, Composite Video, S-Video , Stereo mini Jack တုိ႔ပါဝင္သည္။ အာမခံ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ ေပးထားသည္။ တန္ဖုိးမွာ ကန္ေဒၚလာ ၃၈၅ ျဖစ္ၿပီး ေရႊလမင္း နဂါးကုမၸဏီလီမိတက္ ဖုန္း – ၂၃၀၁၇၉၇၊ ၂၃၀၁၇၉၈ ၌ ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။