လာမည့္ႏွစ္အတြင္း ဒသမတန္း စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ စာသင္ၾကားမႈႏွင့္ ေက်ာင္း တက္ေရာက္မႈအား ေက်ာင္း

Myanmar.jpg

လာမည့္ႏွစ္အတြင္း ဒသမတန္း စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ စာသင္ၾကားမႈႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈအား ေက်ာင္းတက္ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းတက္ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္၍ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္အထိ တြက္ခ်က္ရမည္ဟု ၫႊန္ၾကားထားၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္အထိ ေက်ာင္းတက္ ရာခိုင္ႏႈန္း တြက္ခ်က္ရျခင္းသည္ ဒုတိယႏွစ္ ဝက္ဆုံး စာေမးပြဲ စစ္ေဆးသည္အထိ ေက်ာင္းတက္ရန္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လွန္ သင္ၾကားျခင္းျဖင့္ ဒုတိယႏွစ္ဝက္ မစစ္ေဆးမီ အခ်ိန္အထိ သင္ၾကားမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ စာေမးပြဲမတိုင္မီ ႏွစ္လ၊ သုံးလအလိုမွစ၍ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား စာသင္ၾကားျခင္း မျပဳရန္ ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိဘဲ  ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေပၚ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မႈကို စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းအဖြဲ႕မွ မိဘမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္း အုပ္ႀကီးမ်ားက မိဘမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေသာအခါ ေက်ာင္းမွန္မွန္ တက္ေစရန္ အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ၾကရန္ ႏႈိးေဆာ္ျခင္း၊ ေက်ာင္း စုေဝးပြဲမ်ားတြင္လည္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား မၾကာခဏ သတိေပး၍ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ သင္ၾကားေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ဘာသာရပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စနစ္တက် ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ သင္ၾကားၿပီးေသာ စာမ်ားအား တတ္ကၽြမ္းမႈရွိ၊ မရွိ ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆး၍ လမ္းၫႊန္ေပးျခင္း၊ စာသင္ခ်ိန္ အျပည့္ သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ အဆင့္ဆင့္ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။