Silicon Power Unique 550

Silicon-Power-Unique-550-1-.jpg

Silicon Power Unique 550  မွာ USB 2.0 အမ်ိ ဳးအစား Flash drive ျဖစ္ၿပီး အနီေရာင္ဦးခ်ိ ဳ ျဖင့္ ဆိတ္တစ္ေကာင္၏ ပုံသဏၭာန္ flash drive ျဖစ္သည္။ Device ၏ အျပင္ခံြကို ေရာ္ဘာ အမာသားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး COB ( Chip On Board)  နည္းပညာမ်ား ပါဝင္သည္။ အာမခံသက္တမ္းကို Life-Time (တစ္သက္သာ) ေပးထားၿပီး တန္ဖိုးမွာ 8GB ကန္ေဒၚလာ ၅.၁  ျဖင့္ Golden Power Technology ဖုန္း – ၂၃၀၄၈၄၈၊ ၂၃၀၄၈၄၉ ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴ တာဆိုင္မ်ားအမ်ားစု၌ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။