STEM Education အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ ရရွိလာႏုိင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

STEM-011.jpg

STEM Education ဆိုသည္မွာ Science + Technology + Engineering + Mathematics တည္း ဟူေသာ သိပၸံ + နည္းပညာ + အင္ဂ်င္နီယာပညာ + သခ်ၤာ  ဘာသာရပ္ႀကီး ၄ ခုကို တစ္စု တစ္စည္းတည္း ပူးေပါင္းသင္ၾကားေသာ integrated curriculum ျဖစ္သည္ ။ ထိုသို႔ သင္ၾကားရာတြင္ သင္ယူႏုိင္သည့္ နည္းမ်ားစြာ ရွိၾကသည့္အနက္ LEGO Education မွ LEGO အ႐ုပ္ဆက္ ကစားစရာတံုးကေလးမ်ားကို လက္ေတြ႕အသံုးျပဳၿပီး အထက္က ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ပညာရပ္ႀကီး ၄ ခုကို ေပါင္းစည္း သင္ၾကားေသာ နည္းစနစ္ သည္ ေက်ာ္ၾကားေသာ စနစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

အဆုိပါနည္းလမ္းျဖင့္ သင္ၾကားျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားသည္ တန္ဖိုးႀကီးလွေသာ ထို ပညာရပ္မ်ားကို အပန္းမႀကီးလွေသာ ကစားနည္းျဖင့္ သင္ၾကားျခင္း (playful learning method) မွတစ္ဆင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး သင္ယူေလ့လာ ရရွိသြားမည့္ ပညာရပ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္ျဖစ္ရာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ပညာရပ္မ်ားကို အလြတ္က်က္မွတ္ၾကရသည့္ အေျခအေနမွ လြတ္ေျမာက္သြားၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားျဖင့္ အလြတ္ က်က္စရာ မလိုေအာင္ စြဲၿမဲတတ္ေျမာက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

သိပၸံပညာရပ္မ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ရသည္တို႔ကို လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖင့္ Trial-Error, Trial-Success Method ျဖင့္ စြဲၿမဲမွတ္မိသြားေစလ်က္ အမွားကို ထပ္မံမလုပ္ျဖစ္ေအာင္ သိရွိသြားေပလိမ့္မည္။

ထိုနည္းတူပင္ အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္၊ နည္းပညာရပ္တို႔ကိုလည္း မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ တီထြင္ဖန္တီးျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းမ်ား ပိုမိုျမင့္တက္လာႏုိင္ေပသည္။

သခ်ၤာပညာရပ္ကိုမူ လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ မည္သို႔ထည့္သြင္း အသံုးခ်ရမည္ကို သိျမင္သြားၿပီး သခ်ၤာ၏ တန္ဖိုး၊ သခ်ၤာ၏ မရွိမျဖစ္ အသံုးဝင္ပံုတို႔ကို လက္ေတြ႕က်က် သိျမင္တန္ဖိုးထား အသံုးခ်လာႏုိင္စြမ္း ရွိမည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ STEM Education ကို လက္ေတြ႕ သင္ၾကားေနသည္ျဖစ္ရာ ေက်ာင္းသင္႐ိုးတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားျခင္း၊ လက္ေတြ႕ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို အသက္အရြယ္ အဆင့္အလိုက္ က်င္းပယွဥ္ၿပိဳင္ေစျခင္းတို႔ျဖင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားစြာရရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

STEM Education ကို သင္ယူရျခင္းျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းေကာင္း ရရွိေစႏုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား အျပင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုလည္း ရရွိေစသည္။

၁၉ ရာစု က လန္ဒန္တြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ Sir William Curtis သည္ ေခတ္မီအေနာက္တိုင္းပညာေရး၏ အေျခခံစြမ္းရည္မ်ားအျဖစ္ the 3 Rs  ျဖစ္ေသာ စာဖတ္ျခင္း (Reading)၊ စာေရးျခင္း(Writing) ႏွင့္ အေျခခံ ဂဏန္းသခ်ၤာတြက္ခ်က္ျခင္း (Arithmetics) တို႔ကို ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္မူ ထိုစြမ္းရည္တို႔အျပင္  ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ စြမ္းရည္ ၄ မ်ိဳးကို ထပ္မံေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထိုစြမ္းရည္မ်ားကို ၂၁ ရာစု ပညာေရး၏ C  ၄ လံုး (the 4 Cs of 21st Century Education) ဟု ေခၚဆိုသည္။

ယင္း C ၄ လံုးတို႔မွာ

(၁) စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း ( Collaboration)

(၂) သတင္းေပး ဆက္သြယ္ ျခင္း ( Communication)

(၃) တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း ရွိၿခင္း (Creativity)

(၄) စဥ္းစားေ၀ဖန္ ေတြးေခၚၿခင္း( Critical Thinking ) တို႔ ျဖစ္သည္။

 

(၁) စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း (Collaboration)

အဖြဲ႕လိုက္ ပေရာဂ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကရာတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ထက္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အခ်င္းခ်င္း တက္ညီလက္ညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ သိပၸံႏွင့္ စက္မႈပညာရပ္တို႔တြင္ မတူညီကြဲျပားျခားနားေသာ ေနာက္ခံအသီးသီးမွ လာေရာက္ ေပါင္းစုၾကသူမ်ားသည္ ခက္ခဲေသာျပႆနာရပ္ မ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္လည္း ေကာင္း၊ ေျပာင္းလဲ ဆန္းသစ္ႏုိင္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း အတူတကြ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ၾကရ ေသာအခါ ထိုအဖြဲ႕ငယ္ အတြင္း တြင္ ပညာရပ္မတူညီသူမ်ား စုေပါင္းပါ၀င္ေနျခင္းျဖင့္ ပန္းတိုင္သို႔ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရေသာအခါ တစ္ဦးေပၚ တစ္ဦး နားလည္မႈရွိျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာ ေတြးေခၚတတ္ျခင္းတို႔ရွိရန္ လိုအပ္သည္။

(၂) သတင္းေပးဆက္သြယ္ၿခင္း ( Communication)

မည္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းတြင္ပင္ျဖစ္ေစ နည္းပရိယာယ္ ၾကြယ္ဝ႐ံုမွ်သာမက တိက် ခိုင္မာစြာ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ႏုိင္သူသည္ အဖြဲ႕ကို ပိုမိုစည္းလံုး ညီညြတ္ေစသည့္အျပင္ ခိုင္မာေသာ ဦးေဆာင္မႈကိုပါ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည္။ STEM Education သင္ယူေလ့လာခဲ့သူသည္ တစ္ေယာက္မွ တစ္ေယာက္သို႔ လည္းေကာင္း၊ တစ္ေယာက္မွ အမ်ားသို႔လည္း ေကာင္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ ဆက္သြယ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရရွိေစသည္။ မိမိတို႔၏ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို တင္ျပရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးရေသာအခါ ထိုပညာရပ္တြင္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားကိုေရာ ထိုပညာရပ္တြင္ ကြ်မ္းက်င္ျခင္း မရွိေသာ ပညာရွင္မ်ား ကိုပါ တင္ျပေဆြးေႏြးရသည္။

(၃) တီထြင္ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းရွိျခင္း (Creativity)

တီထြင္ႀကံဆျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲဆန္းသစ္ျခင္းတို႔သည္ အစဥ္အၿမဲ ဒြန္တြဲလ်က္ရွိေပသည္။ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆန္းသစ္ေသာ အႀကံဉာဏ္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ေစသည္။ ထိုသက္ေရာက္မႈသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အသြင္အျပင္သစ္ႏွင့္ အျမင္သစ္ တို႔သို႔ ဦးတည္ေစသည္။ ထို႔ျပင္ မိမိ၏ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈႏွင့္တကြ ထိုနည္းပညာကိုပါ ေက်ာ္လြန္သိျမင္ႏုိင္သူသည္ အျခားပညာရပ္မ်ားအတြက္လည္း အမ်ားႏွင့္မတူ တမူထူးျခား ဆန္းသစ္ေသာ တီထြင္မႈမ်ားကို ႀကံဆတီထြင္ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္း ရွိေပသည္။

(၄) စဥ္းစားေဝဖန္ ေတြးေခၚျခင္း (Critical Thinking )

စဥ္းစားေ၀ဖန္ ေတြးေခၚျခင္းဟူသည္မွာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ၾကည့္႐ႈေလ့လာရာတြင္ မိမိတြင္ရွိေသာ ပညာဗဟုသုတမ်ားကို ျပန္လည္ အသံုးခ်လ်က္ အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာျခင္းျဖင့္ စိတ္ကူးေတြးေခၚႏုိင္စြမ္းကို ထက္ျမက္လာေစသည္။ ကန္႔သတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း အေရးႀကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ရန္ လိုအပ္လာေသာအခါတိက်ၿပီး ယုတၱိရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးႏုိင္စြမ္းႏွင့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏုိင္စြမ္းတို႔သည္ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ပင္ျဖစ္ေစ အေရးႀကီး အသံုးဝင္ေသာ စြမ္းရည္မ်ား ျဖစ္ေပသည္ ။

အထက္ပါ စြမ္းရည္မ်ားကို STEM Education သင္ၾကားျခင္းမွ ရရွိႏုိင္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ကို အက်ိဳးျပဳႏုိင္မည့္ လူမႈစြမ္းရည္ႏွင့္ စိတ္ေန သေဘာထားမ်ား ေလ့လာရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္တင္ျပပါဦးမည္။