အေမရိကန္ မိုးေလဝသစနစ္ကို ဟက္ကာမ်ား တိုက္ခိုက္ခဲ့

weather.jpg

ဟက္ကာမ်ားသည္ ေအာက္တိုဘာလက အေမရိကန္ မိုးေလဝသစနစ္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၿဂိဳဟ္တုမွတစ္ဆင့္ အခ်က္အလက္ ေပးပို႔မႈမ်ားႏွင့္ အေရးပါသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္အခ်ိဳ႕တြင္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အတြင္း ဟက္ကာမ်ားက ၎တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေလးခုကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရန္ အစိုးရအရာရိွမ်ားက တြန္းအားေပးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အဏၰဝါႏွင့္ ကမ႓ာ့ေလထုဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ NOAA မွေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ျပည္သူလူထုထံ  မိုးေလဝသ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း မႈမ်ားထုတ္ျပန္ျခင္းကို တားဆီးႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရိွေၾကာင္း NOAA မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ စေကာ့စမူလန္က ဆိုခဲ့သည္။

အထက္ပါ တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူ သိရိွမႈအနည္းအက်ဥ္းသာ ရိွခဲ့ၿပီး တိုက္ခိုက္ခံရမႈ အေၾကာင္းကိုလည္း Washington Post မွဦးစြာ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ မည္သည့္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ မည္မွ်ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈရိွသည္ကိုမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရိွရေပ။

ဟက္ကာမ်ားက တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္ မိုးေလဝသ စနစ္သည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ စစ္တပ္ႏွင့္ျပည္တြင္း အစိုးရမ်ားအတြက္ မိုးေလဝသ အစီရင္ခံစာမ်ားကို မနားတမ္း ေပးပို႔ေနသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန ္မိုးေလဝသစနစ္ကို တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းသည္ အေမရိကန္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္သည္။ ဟက္ကာမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္လက အိမ္ျဖဴေတာ္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သလို ၎မတိုင္မီကလည္း ဖက္ဒရယ္ ကန္ထ႐ိုက္တာျဖစ္သည့္ USIS ကိုလည္း

တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

-ေနာင္ေနာင္ (Ref: CNN)