ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ က်ပ္တစ္သိန္းေက်ာ္တန္ ဖုန္းႏွစ္မ်ိဳး ASUS ျဖန္႔ခ်ိမည္ ဟုဆို

zenfone.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ က်ပ္တစ္သိန္းေက်ာ္တန္ ဖုန္းႏွစ္မ်ိဳး ASUS ျဖန္႔ခ်ိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ASUS Myanmar မွသိရသည္။

ZenFone C ႏွင့္ ZenFone 5 ဖုန္းႏွစ္မ်ိဳးအား ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္ းစတင္မိတ္ဆက္သြားမည္ဟု သိရၿပီး ZenFone C အား ၁၁၉,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ZenFone 5 အား ၁၆၅,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္လည္းေကာင္း အသီးသီး ေရာင္းခ်သြားမည္ ဟုဆိုသည္။ ZenFone မွာ ၄.၅ လက္မအရြယ္အစားရွိၿပီး ZenFone 5 မွာ ၅ လက္မ အရြယ္အစား ရွိေၾကာင္း သိရသည္။