ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း ၁၅,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ျပင္ဆá

1.jpg

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ အရာထမ္း ၉၀၅ ဦး၊ အမႈထမ္း ၁၄,၇၆၇ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၅,၆၇၂ ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမလ ၁ ရက္မွစတင္ကာ ဝန္ႀကီး႐ံုး (အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္႐ံုး) ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာႏွင့္ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရး ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းတို႔ျဖင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲလာေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္႐ံုးတြင္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဌာနခြဲ ၅ ခုတို႔ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းဌာနခြဲ ၅ ခုတို႔မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လူ႕အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲ၊ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္း စိစစ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးေရးဌာနခြဲ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စာရင္းအင္း ဌာနခြဲ၊ ဝန္ႀကီးဌာနတြင္း စာရင္းစစ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဌာနခြဲ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ သတင္းျပန္ၾကားေရး ဌာနခြဲတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ၀န္ႀကီး႐ံုးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းတို႔ ပါ၀င္ၿပီး အရာထမ္း ၇၁၅ ဦး၊ အမႈထမ္း ၁၅,၃၉၈ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၆,၁၁၃ ဦးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ မူ၀ါဒ ၅ ခု၊ ရည္မွန္းခ်က္ ၅ ခုတို႔ကို ခ်မွတ္ထားသည္ဟုသိရၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္ ၇ ခုကို လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္ပါ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္ ဟုဆိုသည္။