၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ သန္းေခါင္စာရင္းအရ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ အိမ္ေထာင္စုအားလံုး၏ ၃၂.၉ ရာခိုင္ႏႈန္á

IMG_1951.jpg

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ လူဦးေရႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရစုစုေပါင္း ၅၁.၅ သန္းရွိၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ အိမ္ေထာင္စုအားလံုး၏ ၃၂.၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လက္ကိုင္ဖုန္း သံုးစြဲလ်က္ ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔အင္္အား ဦးစီးဌာန လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းက ၫႊန္းဆိုေသာ ျမန္မာ့ပံုရိပ္အရ သိရသည္။

“တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ အိမ္ေထာင္စုအားလံုးရဲ႕ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ လက္ကိုင္ဖုန္းသံုးစြဲေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။ လက္ကိုင္ဖုန္းရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္စုအခ်ဳိးအေနနဲ႕ ၿမိဳ႕ျပမွာ ၆၃.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္မွာ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္” ဟု ေမလ ၂၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC ၌ က်င္းပေသာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ပင္မအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ျပည္သူ႔အင္္အားဦးစီးဌာန လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ သန္းေခါင္စာရင္းက ၫႊန္းဆိုေသာ ျမန္မာ့ပံုရိပ္တြင္ အင္တာနက္သံုးစြဲသည့္ အိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္သည္ ကြန္ပ်ဴတာရွိသည့္ အိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္ ထက္ ပိုမ်ားသျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား သည္ လက္ကိုင္ဖုန္းျဖင့္ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္သံုးစြဲေနေၾကာင္း ေဖာ္ၫႊန္းပါရွိသည္။

ကြန္ပ်ဴတာထားရွိသံုးစြဲမႈမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ အိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္၏ ၃.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သံုးစြဲၾကၿပီး အိမ္ေထာင္စု အခ်ဳိးအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ၁၀.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိကာ ေက်းလက္တြင္ ၀.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။ အိမ္တြင္ အင္တာနက္ တပ္ဆင္ထားျခင္း အေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိအိမ္ ေထာင္စုအေရအတြက္၏ ၆.၂ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ အိမ္ေထာင္စု အခ်ဳိး အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ၁၇.၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေက်းလက္တြင္ ၂.၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး အိမ္ေထာင္စု အေရအတြက္၏ ၄၉.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ အိမ္ေထာင္စု အခ်ဳိးအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ၇၅.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ေက်းလက္တြင္ ၃၉.၂ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။