လူေပါင္း ၁၀၄,၀၀၀ ၏ အခ်က္အလက္မ်ား ခိုးယူရန္ IRS ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို မသမာသူမ်ား အသုံးျပဳခဲ့

အဖြဲ႕လိုက္မႈခင္းမ်ား က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ အခြန္ထမ္းသူ ၁၀၄,၀၀၀ ဦး၏ တစ္ကိုယ္ေရ ဘ႑ာေရး အခ်က္အလက္ အျပည့္အစုံကို ခိုးယူရန္ IRS (Internal Revenue Service) ဝက္ဘ္ဆိုက္အား အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေအဂ်င္စီေျပာၾကားခဲ့သည္။

IRS အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ား ေပါက္ၾကားမႈ မသိစဥ္က ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို “Get Transcript” ဟုအမည္ရသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳခဲ့သည္။ တစ္စုံတစ္ဦးက ေကာလိပ္တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ဘ႑ာေရး ေထာက္ပံ့ေရး သို႔မဟုတ္ အိမ္ရာႏွစ္ရွည္ ဝယ္ယူရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အတြက္ အခြန္ပုံစံမ်ားကို အလြယ္တကူ download ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။ အမည္မသိရသည့္ ဆိုက္ဘာ မာဖီးယားမ်ားသည္ တစ္ကိုယ္ေရ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစုံ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံကို download ျပဳလုပ္ရန္ ၎ app ကို အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ တရားဝင္ အခြန္ထမ္းသူမ်ားအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီႏွင့္ ေမလမ်ားတြင္ လူေပါင္း ၂၀၀,၀၀၀ ၏ေလွ်ာက္လႊာ ပုံစံမ်ားကို download ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔သည္ လူေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိခဲ့သည္။

ထိုမသမာသူမ်ားသည္ အျခားလူမ်ား၏ အမည္မ်ားျဖင့္ အခြန္ေငြမ်ား ရယူရန္ အခြန္ထမ္းသူ ၁၅,၀၀၀ ကို အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ IRS သည္ “Get Transcript” ဝန္ေဆာင္မႈကို ရပ္နားထားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေအဂ်င္စီအေနျဖင့္ ၎ app  ၏လုံၿခဳံေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း IRS အႀကီးအကဲ ေကာ့ကင္နန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: CNNMoney