အေဝးထိန္း ေလယာဥ္စနစ္အတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္း ရန္ပုံေငြတစ္ခုကို Accel ႏွင့္ DJI ျပဳလုပ္

drone-1-of-1.jpg

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီ Accel ႏွင့္ တ႐ုတ္အေဝးထိန္း ေလယာဥ္ကုမၸဏီ DJI တို႔သည္ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္ စနစ္ကို အာ႐ုံစိုက္ လုပ္ကိုင္ရန္ ရန္ပုံေငြတစ္ခုကို ပူးေပါင္းဖန္တီး ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ SkyFund ဟုအမည္ရသည့္ ကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္းကို ရန္ပုံေငြအတြက္ အညီအမွ် ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး မည္သည့္ကုမၸဏီကို ပံ့ပုိးသြားရန္ အတြက္လည္း ဆုံးျဖတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ကမ႓ာလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ computing platform သစ္တစ္ခုလုံးကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည့္ အေျခအေနသည္ ရွားပါးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏ ယံုၾကည္ခ်က္မွာ ယခုအခြင့္အေရးသည္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း Accel ၏ တြဲဖက္ရန္ပုံေငြကို ဦးေဆာင္သူ ဆာမီရာဂႏီၵက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ Accel သည္ Facbook, Cloudera, Dropbox, Atlassian ကုမၸဏီမ်ားက developer မ်ားအတြက္ platform တည္ေဆာက္ခဲ့ရာတြင္ ၎ကုမၸဏီ မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည့္ သမိုင္းေၾကာင္း မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ဆာမီရာက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကုမၸဏီအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ အရွိဆုံးမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေရရွည္အလား အလာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း DJI ၏အေမရိကန္ အေထြအေထြ မန္ေနဂ်ာ အဲရစ္ခ်မ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎ရန္ပုံေငြသည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ေဝဟင္မွ ဓာတ္ပုံမ်ား ႐ိုက္ကူးျခင္းကဲ့သုိ႔ အရာမ်ားအတြက္ အလုပ္မ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ softwar ႏွင့္ app မ်ား ဖန္တီးရာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ ရန္ပုံေငြကို ပုံရိပ္မ်ားကို တြက္ခ်က္ျခင္း၊ ဘက္ထရီ သက္တမ္းႏွင့္ တြန္းကန္မႈ နည္းပညာကဲ့သုိ႔ အေဝးထိန္းေလယာဥ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုးျမႇင့္ေပးမည့္ အေဝးထိန္းေလ ယာဥ္အေျခခံ အေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သြားမည္jစ္သည္။

Ref: Recode