ကမ႓ာ႔တန္ဖိုးအရွိဆုံး အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ ထပ္မံသတ္မွတ္ခံရသည့္ Apple

Apple သည္ iPhone 6 ၏ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ BrandZ တန္ဖိုးအရွိဆုံး ကမ႓ာ႔အမွတ္တံဆိပ္ ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။
Apple ၏အမွတ္တံဆိပ္ တန္ဖိုးသည္ ယမန္ႏွစ္အတြင္း ကန္ေဒၚလာ ၂၄၇ ဘီလီယံရွိလာၿပီး ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တုိးတက္လာခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ကမ႓ာ့တန္ဖိုးအရွိဆုံး အမွတ္တံဆိပ္ ပုိင္ရွင္ျဖစ္သူ Google ၏အမွတ္တံဆိပ္ တန္ဖုိးတိုးတက္မႈမွာ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္းစီစဥ္သူ Millward Brown  ကုမၸဏီ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ Apple သည္ စားသုံးသူမ်ားအတြက္ စစ္မွန္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစရန္ ၎၏မူအတိုင္း လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကို ဆက္လက္ဦးေဆာင္ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊  ၎တို႔ဖန္တီးမႈမ်ားသည္ ဆင္ျခင္တုံႏွင့္ စိတ္ခံစားခ်က္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္စရာႏွင့္ ထုိက္သင့္မႈ ရွိေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေလာကႀကီးရွိ ဘဝမ်ားကို သက္သာမႈရွိေစရန္ ဖန္တီးေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ Apple ၏ရပ္တည္မႈ ခိုင္မာသလို ဆန္းသစ္သည့္ အရာမ်ားကို အၿမဲမျပတ္ ဖန္တီးလိုျခင္းကို ေတြ႕ရေၾကာင္း Millward Brown ၏ BrandZ ဆိုင္ရာအႀကီးအကဲ ဒိုရင္ဝမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အဆိုပါ စာရင္း၏ တတိယႏွင့္ စတုတၳေနရာမ်ားကို Microsoft ႏွင့္ IBM တုိ႔က ရယူထားၿပီး ၎စာရင္းမ်ားတြင္ Coca-Cola, AT&T, Visa ႏွင့္ Verizon ကဲ့သုိ႔ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ပါဝင္သည္။
Ref: Cultofmac