ကမၻာႀကီးကို ေျပာင္းလဲပစ္မည့္ 3D PRINTING

3D-Printing-Trends.jpg

3D ႐ုပ္လံုးႂကြ ထုတ္လုပ္ျခင္း နည္းပညာသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ေရပန္းစားေနေသာ နည္းပညာမ်ားထဲမွ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိကာလတြင္လည္း နည္းပညာ နယ္ပယ္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္သို႔ပင္ ေရာက္ရွိေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ အဆုိပါ နည္းပညာကို အသံုးျပဳကာ ေဆးဝါးကုသျခင္းမွသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္လာ ႏိုင္သည္အထိ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အရာဝတၳဳတိုင္းကို လိုက္လံတုပ ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိေပသည္။ ဥပမာ အေနျဖင့္ သင့္စက္႐ံုရွိ စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ားထဲမွ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုပ်က္စီး သြားပါက ျပင္ပတြင္ လိုက္လံရွာ ဝယ္ေနစရာ မလိုအပ္ဘဲ မိမိကိုယ္တိုင္ပင္ 3D ပရင္တာကို အသံုးျပဳကာ အစားထိုးရန္ လြယ္ကူစြာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ 3D ဒီပရင္တာအျပင္ နည္းပညာ အနည္းငယ္ နားလည္ရံုျဖင့္ မိမိအိမ္၌ပင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

3D ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝျခင္း ဆိုသည္မွာ ပလတ္စတစ္၊ သတၱဳ သို႔မဟုတ္ ကာဘြန္ဖိုက္ဘာ အစရွိသည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ျဒပ္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳကာ မည္သည့္အရာဝတၱဳ ပံုမ်ိဳးကိုမဆို ႐ုပ္လံုးႂကြ ထုတ္လုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္ၿပီး ၎ကို Additive Manufacturing-AM ဟုလည္း ေခၚပါသည္။ AM နည္းပညာသံုး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ ကတည္းကပင္ စတင္အသံုးျပဳ လာေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္ရွိမွသာ အဆင့္အတန္းမီေသာ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ စက္႐ံုမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို အျခားတစ္ေနရာမွ ဝယ္ယူအသံုးျပဳျခင္းထက္ 3D ဒီပရင္တာကို အသံုးျပဳကာ မိမိတို႔စိတ္ႀကိဳက္ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ လာႏိုင္သည့္အျပင္ 3D ပရင္တာ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း သက္သာေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ 3D ပရင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းသည္ ယခုအခါ ေသးငယ္ေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ ေစ်းကြက္ျဖစ္သည့္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအၾကားတြင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကား လာသည္သာမက ယေန႔နာမည္ႀကီး ကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္သည့္ Boeing ႏွင့္ General Electric ကဲ့သုိ႔ေလယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားပင္လ်င္ 3D ပရင္တာကို အသံုးျပဳကာ ၎တို႔၏ ေလယာဥ္မ်ား၊ ဂ်က္အင္ဂ်င္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိေနခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

3D ပရင္တာ ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းလည္း နာမည္ႀကီး ရန္ပံုေငြစိုက္ထုတ္ကာ ဦးေဆာင္တီထြင္မႈ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ Kickstarter အဖဲြ႕ကပင္ ရန္ပံုေငြ စိုက္ထုတ္ကာ တီထြင္ထုတ္လုပ္ လ်က္ရွိၿပီး အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိသည့္ Amazon ကုမၸဏီတို႔မွလည္း လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို ကမၻာအႏွံ႔သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပး လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ 3D ပရင္တာ ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ အသံုးျပဳထုတ္လုပ္မႈ ေစ်းကြက္သည္ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိေနခဲ့ၿပီး ေစ်းကြက္တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၂.၂ ဘီလီယံ တန္ဖိုးရွိခဲ့ပါသည္ဟု ခန္႔မွန္း စစ္တမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၌ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိလာခဲ့သည္ဟု  ေစ်းကြက္သုေတသန ျပဳေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသည့္ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ေသာ Allied Market Research မွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ ၿပီးလာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္လ်င္ ကမၻာအႏွံ႔တြင္ 3D ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေစ်းကြက္သည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈.၆ သန္းခန္႔ တန္ေၾကး ရွိေနမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကပါသည္။

ေဆးပစၥည္းဆိုင္ရာ ထုတ္လုပ္ေသာ စက္႐ံုမ်ားတြင္လည္း သြားဘက္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္  3D ႐ုပ္လံုးႂကြ ထုတ္ေဝျခင္းသည္  လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လ်က္ရွိသလို အျခားေသာ ဇီ၀ေဗဒ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းတြင္လည္း ပို၍ပို၍ ေအာင္ျမင္လာလ်က္ ရွိေပသည္။ 3D ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းတြင္ အဓိက အသံုးျပဳေသာ ပလတ္စတစ္ ျဒပ္ပစၥည္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိၿပီး ၎တို႔မွာ ABS ဟုေခၚေသာ Acrylonitrile Butadiene Styrene ႏွင့္ PLA ဟုေခၚေသာ Polylactic Acid တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ Acrylonitrile Butadiene Styrene ကို 3D ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အပူေပးအသံုးျပဳရၿပီး Polylactic Acid မွာမူ အပူေပးရန္ မလိုအပ္ေခ်။ PLA မ်ားကို ေတာက္ေျပာင္ ေခ်ာမြတ္ေသာ ခ်ည္မွ်င္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳ ၾကသည္။ 3D ႐ုပ္လုံးႂကြ ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ Computer Aided Design (CAD) သို႔မဟုတ္ 3D Scanner သို႔မဟုတ္ ဒစ္ဂ်ယ္တယ္ ကင္မရာႏွင့္ Photogrammetry Software မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။

3D ႐ုပ္လံုးႂကြ ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ထုတ္လုပ္မည့္ ပစၥည္းအရြယ္အစား၊ အျမန္ႏႈန္း၊ အရည္အေသြးတို႔ကို အဓိကထား စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လ်င္ျမန္မႈကို ဦးစားေပးလ်င္ ထြက္ေပၚလာမည့္ ပစၥည္း၏ အရည္အေသြးသည္ က်ဆင္းသြား ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ 3D Printer ပံုစံမ်ိဳးစံုကို ေစ်းကြက္တြင္ ေရြးခ်ယ္၍ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။  ထိုသို႔ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ပရင္တာအေလးခ်ိန္၊ LCD Display ပါဝင္မႈရွိမရွိ၊ အာမခံအေနျဖင့္ ရက္ေပါင္း ၉၀ အနည္းဆံုး ပါဝင္ၿပီး အီးေမးလ္၊ ဖုန္း၊ သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူသည့္ ကုမၸဏီ၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ေမးျမန္းႏိုင္မႈ ရွိမရွိ၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈ အပိုင္းတြင္လည္း USB၊ Flash Drive၊ SD Card၊ Wi-Fi အစရွိသည္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီပစၥည္းေပၚ မူတည္၍ ပါဝင္မႈလည္း ကဲြျပားျခားနား ၾကပါသည္။ OS အပိုင္းတြင္ Windows 8, 7, Vista, XP, Mac OS တို႔ကို 3D ပရင္တာအေတာ္ အမ်ားအျပားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး Linux OS အတြက္မူ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ 3D ပရင္တာမ်ားမွာ Ultimaker 2၊ Cubify CubePro၊ Cubify Cubex၊ Lulzbot TAZ၊ Ainwolf AW3D XL အစရွိသည္ျဖင့္ နာမည္မ်ိဳးစံုျဖင့္ ဒီဇိုင္းေပါင္းစံုရွိၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးေထာင္မွ  အနိမ့္ဆံုး တစ္ေထာင့္သံုးရာ အထိရွိပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ 3D ပရင္တာ အမ်ားစုတြင္ USB ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မႈ၊ ထုတ္ေဝျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ စက္ႏွင့္အရည္အေသြး ဆိုင္ရာထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ Tools မ်ား ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သလို အေရးႀကီးဆံုး အေနျဖင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲပါဝင္မႈတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုလိုခ်င္သည္မွာ အခ်ဳိ႕ေသာ 3D ပရင္တာ အမ်ားစုတြင္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္ ထုတ္ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္သာ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင့္ေတာ္ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကုိလည္း အင္တာနက္တြင္ ရွာေဖြကာ ေငြေၾကးမေပးရဘဲ ေဒါင္းလုပ္ခ်ယူ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ဟု အႀကံျပဳထားပါသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ 3D ပရင္တာ အသံုးျပဳကာ ပံုေဖာ္ထုတ္ေဝထားေသာ ကြန္ဂရစ္ တံုးမ်ားျဖင့္ အိမ္ေဆာက္ရာတြင္ အသံုးျပဳလ်က္ ရွိၾကသလို လူ႔အသံုးေဆာင္ဆိုင္ရာ ဖိနပ္မ်ား၊ အဝတ္အစားမ်ား၊ လက္ဝတ္အသံုး အေဆာင္မ်ားကိုပါ 3D ႐ုပ္လံုးႂကြ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္အျပင္ ေျခလက္အဂၤါ မ်ားကိုသာ တုပထုတ္လုပ္ ႏိုင္သည္သာမက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ္တြင္းရွိ အသည္းလို အစိတ္အပိုင္း မ်ိဳးကိုပင္ သရီးဒီပရင္တာ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သရီးဒီ ပရင္တာသည္ ထုတ္လုပ္မည့္ ပစၥည္းအတြက္ မွန္ကန္ေသာ ကုန္ႀကမ္းသာရရွိလ်င္ ဘာမဆို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ ျဖစ္ေပသည္။

“သရီးဒီ ထုတ္လုပ္မႈ အေၾကာင္းကို ဆိုင္မွာထိုင္ရင္း သူငယ္ခ်င္းေတြကို ရွင္းျပေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဝိုင္းရယ္ေနခဲ့ၾကတာကို မွတ္မိေနတယ္”လို႔ ၾသစေၾတးလ်တြင္ ပထမဦးဆံုး 3D ႐ုပ္လံုးႂကြ ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ဖြင့္သူ နည္းပညာရွင္ Stuart Grover ႏွင့္ Howard Wood တို႔က ၎တို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳကို ျပန္ေျပာျပခဲ့ၾကပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး 3D ပရင္တာ ထုတ္လုပ္မႈသည္ မၾကာေတာ့မည့္ အနာဂတ္ကာလတြင္ မိမိအိမ္တြင္ပင္ လိုခ်င္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎တို႔ႏွစ္ဦးက ခန္႔မွန္းေနခဲ့ ၾကပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ 3D ႐ုပ္လံုးႂကြ ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ Open Source တစ္ခုကဲ့သို႔ ျဖစ္လာၿပီး Shapeways ႏွင့္ Thingiverse ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ဒီဇိုင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖန္႔ေဝရယူ သံုးစဲြမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္ကတည္းက Shapeways အသင္းအေနျဖင့္ အသင္းဝင္ဦးေရ ႏွစ္ဆခန္႔ တိုးလာၿပီး လစဥ္ 3D ဒီဇိုင္းေပါင္း တစ္သိန္းသံုးေသာင္းခန္႔ကို တီထြင္ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိသလို အျခားအသံုးျပဳ သူမ်ားမွ ဒီဇိုင္းေပါင္း တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းခန္႔ကို အင္တာနက္တြင္ တင္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ အဆိုပါ ဒီဇိုင္းမ်ားတြင္ ၾကယ္တာရာ စစ္ပဲြမ်ားမွ ဇာတ္ေကာင္မ်ားမွသည္ Google မ်က္မွန္ကဲ့သို႔ေသာ အသံုးအေဆာင္ မ်ားအထိပါဝင္လ်က္ ရွိေပသည္။ 3D ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ အေျခခံကုန္ႀကမ္းေပါင္း ၁၅ မ်ဳိးရွိၿပီး တန္ဖိုးရွိေသာ ေငြႏွင့္ေရႊကိုပင္ အသံုးျပဳကာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

သို႔ေသာ္ နိယာမ သေဘာအတိုင္း မည္သည့္အရာတြင္မဆို အားသာခ်က္မ်ား ရွိသလို အားနည္းခ်က္ မ်ားလည္းရွိပါသည္။ 3D ထုတ္လုပ္ျခင္းသည္ သာမန္ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အမွားအယြင္း ရွိလာပါက စကၠဴတစ္ရြက္ ထက္စာလ်င္ ကုန္က်မႈစရိတ္သည္ ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထုတ္လုပ္မႈ ဒီဇိုင္းပိုင္းႏွင့္ ပရင္တာ ေဆာ့ဖ္ဝဲအၾကားတြင္လည္း အဆင္မေျပမႈမ်ား ရွိႏိုင္သလို ပရင္တာအေနျဖင့္ စြမ္းအင္သံုးစဲြမႈလည္း ႀကီးမားကာ သာမန္မိတၱဴ စက္မ်ားထက္လည္း အသံဆူညံမႈ ပိုမိုပါသည္။

မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ယခုေခတ္တြင္ 3D ႐ုပ္လံုးႂကြ ထုတ္လုပ္လာ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာမ်ား၊ အိမ္တြင္းအငယ္စား စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မ်ားမွသည္ အႀကီးစားစက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပါ တြင္က်ယ္စြာ အေရးပါလာသည္ကို လက္ေတြ႕ထုတ္လုပ္ ေနမႈမ်ားက သက္ေသျပ ေနသည္ကို ျငင္းပယ္၍ မရေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း 3D ထုတ္လုပ္မႈ တြင္က်ယ္လာႏိုင္မႈကို ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း ေရးသားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

(Lyndsev Gilpin ၏ How 3D printing is building a newfuture ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ပါသည္။)