တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆုံး အငွားယာဥ္ app ကုမၸဏီတြင္ Weibo ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္

China-taxi-apps.jpg

Twitter ႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လူမႈေရးကြန္ရက္ Weibo သည္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အႀကီးမားဆုံး အငွားယာဥ္ app ကုမၸဏီ Didi Kuaidi တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၁၄၂ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ခဲ့သည္။

Didi Kuaidi သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အငွားယာဥ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ထိပ္တန္း app မ်ားျဖစ္ေသာ Didi Dache ႏွင့္ Kuaidi Dache တို႔ကို ပုိင္ဆုိင္သည္။ အဆုိပါ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လက္ခံရာတြင္ စည္းကမ္းဆိုင္ရာ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားကို မရရွိေသးေပ။ ထုိရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ အငွားယာဥ္မ်ားကို ပုိမိုစီးနင္းလိုသည့္ ေစ်းကြက္၏ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို စိုးမိုးထားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ၎ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ Alibaba က Weibo ကို ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပုိင္ဆိုင္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျ ဖစ္သည္။ Alibaba သည္ Kuaidi Dache ကုမၸဏီတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေသးသည္။

Ref: TechInAsia