ပါးလႊာေသာ ကင္မရာ sensor မ်ားႏွင့္စြမ္းအင္ သိပ္သည္းမႈရွိေသာ ဘက္ထရီမ်ား Samsung ဖန္တီးေန

fffa891816fe866.jpg

Samsung သည္ စြမ္းအင္ သိပ္သည္းမႈရွိေသာ ဘက္ထရီမ်ားႏွင့္ ပိုမိုပါးလႊာေသာ ကင္မရာ sensor မ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လာေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အကယ္၍ Samsung အေနျဖင့္ ၎အစီအစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ဘက္ထရီအျပင္ ကင္မရာႏွင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားသည္ ပိုမုိပါးလႊာကာ အက်ိဳးရွိလာမည္ျဖစ္သည္။  Samsung ၏လက္ရွိ ဘက္ထရီသည္ စြမ္းအင္သိပ္သည္းဆသည္ 700 Wh/I ရွိၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အဆုံးတြင္ စြမ္းအင္သိပ္သည္းဆ 750Wh/I အထိ ျမႇင့္တင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ Samsung အေနျဖင့္ capacity မေျပာင္းလဲထားေသာ ဘက္ထရီမ်ားကို စြမ္းအင္သိပ္သည္းဆ ျမႇင့္တင္ၿပီး အထူပါးလႊာေသာ ဘက္ထရီမ်ားအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီက ဘက္ထရီ capacity ခ်ဳံ႕စရာ မလိုအပ္ဘဲ ပိုမုိပါးလႊာေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ႏို္င္မည္ ျဖစ္သည္။

Samsung သည္ ပိုမုိေသးငယ္ေသာ pixel အရြယ္အစားမ်ားကို 1.12 microns မွ 1 micron အထိေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည့္ sensor မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Samsung အေနျဖင့္ 16MP sensor မ်ားကို ၆.၅ မီလီမီတာမွ  ၅ မီလီမီတာႏွင့္ 13 MP sensor အတြက္ ၅.၂ မီလီမီတာမွ ၄.၅ မီလီမီတာအထိ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ ျဖစ္သည္။ Samsung က၎၏ sensor သစ္မ်ားအတြက္ Sony ႏွင့္ Nokia တို႔၏ တန္ဖိုးႀကီး ဖုန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ “pixel binning” လုပ္ငန္းစဥ္ကို အသုံးျပဳထားသည္။

အကယ္၍ Samsung သည္ အဆိုပါ စိတ္ကူးမ်ားကို လာမည့္ႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ပါက စမတ္ဖုန္းမ်ားမွ ကင္မရာ sensor မ်ားႏွင့္ ဘက္ထရီ capacity အတြက္ အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္ ျဖစ္သည္။

Ref: AndroidAuthority