စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ BCA Academy ၏ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္

BCA-1.jpg
BCA-2.jpg
BCA-3.jpg

စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ BCA Academy ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အတြက္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ေမလ ၃၀ ရက္၊ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ၄ နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆီဒိုနားဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုအျဖစ္ စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ BCA Academy
(Building and Construction Authority) တြင္ တက္ေရာက္ သင္ၾကားႏိုင္ၿပီး ထိုေက်ာင္းတြင္ သင္ယူႏိုင္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ ၈ ခု အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

BCA Academy ၏ ဒီပလုိမာ သင္တန္းကာလမွာ ၃ ႏွစ္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂ ႏွစ္ခြဲၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ Job Attachment ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ BCA Academy ေက်ာင္းသို႔ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားႏွင့္ GCE O Level ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး IELTS/ TOFEL အမွတ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း အမွတ္စာရင္း အနည္းအမ်ားမလိုဘဲ တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အမွတ္စာရင္း အနည္းအမ်ား မလိုေသာ္လည္း ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲတြင္ ဘာသာရပ္ႏွစ္ခုစလုံး ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲအတြက္ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက Care Forever Services Co., Ltd. ဖုန္း ၀၁-၅၇၁၂၃၆၊ ၀၉- ၅၁၆၆၂၄၀ သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။