စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္းတုိ႔ကို စစ္ေဆးျခင္းသည္ ပညာေရး စနစ္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳ၊ မျပဳ လႊတ္ေတာ္ á

wwwpeacegospelorg.jpg

စတုတၳတန္းႏွင့္ အ႒မတန္းတို႔ကို စစ္ေဆးျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို တိုးတက္ေစၿပီး ပညာေရးစနစ္ အတြက္ အေထာက္အကူျပဳ၊ မျပဳသိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးခြန္းကို ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး (၅၃) ရက္ ေျမာက္ေန႔ တြင္ ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စတင္က်င့္သံုးခဲ့ေသာ မူလတန္းအဆင့္ စတုတၳတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ အ႒မတန္းတို႔တြင္ စာေမးပြဲမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္းသည္ အေျခခံ ပညာက႑ အရည္အေသြးျမင့္မားေရးအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳ ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္မင္းေအာင္ က ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္က အဆင့္လိုက္ အရည္အေသြးကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးေသာ စာေမးပြဲမ်ား မရွိခဲ့သည့္ အတြက္ သင္ၾကားေရးယူခဲ့သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား  အေနျဖင့္လည္း တတ္ေအာင္သင္ရန္အတြက္ အားထုတ္မႈနည္းခဲ့ၿပီး အတန္းတင္ေပးသည့္ အေျခအေနမ်ားလည္းရွိခဲ့ ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ား၏ တတ္ေျမာက္မႈ အရည္အေသြး က်ဆင္းေစခဲ့ၿပီး အေျခခံပညာေရးအရည္အေသြး က်ဆင္းေစခဲ့ျခင္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ ႏွစ္မွစၿပီး မူလတန္းအဆင့္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ စတုတၳတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ အ႒မတန္းတို႔၏ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ စာေမးပြဲမ်ားကို က်င္းပၿပီး D အဆင့္ရွိေသာ  ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အလိုက္၊ ခ႐ိုင္အလိုက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လိုအပ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို သုေတသနမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး မည္သည့္ဘာသာတြင္က်ၿပီး မည္သည့္ဘာသာတြင္ အားနည္းခ်က္ရွိသည္မွာ ေက်ာင္းသား၏ အားနည္းခ်က္၊ သင္ၾကားမႈ၏ အားနည္း ခ်က္၊ ေမးခြန္း ၏ အားနည္ခ်က္ စသည္ျဖင့္ ဆန္းစစ္ၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးက ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက တိုက္႐ိုက္ႀကီးၾကပ္ၿပီးသက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ သင္ၾကားေရးတာဝန္ယူရသည့္ ဆရာ၊  ဆရာမမ်ား အေနျဖင့္ အတန္းလိုက္ အရည္အေသြးအလိုက္ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳျဖစ္ေစမည့္ အကဲျဖတ္ရသည္မ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဆရာ၊ ဆရာမတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း  သိရသည္။