ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္း အသိအမွတ္ျပဳ Network Associate Examination က်င္းပမည္

wwwmpcamyanmarorg.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာ ရွင္အသင္းမွ အသိအမွတ္ျပဳ Network Associate Examination စာေမးပြဲကို ဇြန္လ ၂၁ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္း၏ စာေမးပြဲမ်ားမွာ အိုင္တီပညာ ရွင္မ်ားအျဖစ္ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းျပဳလိုေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းကို အသိအမွတ္ျပဳခံႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးတည္ စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စာေမးပြဲသည္ Professional နယ္ပယ္သို႔ စတင္ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာ အသိပညာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဦးတည္စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲျဖစ္ၿပီး စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ပညာရွင္နယ္ပယ္တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ အသင္းႏွင့္ အသင္းခြဲမ်ားရွိရာ မႏၱေလးတိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္းတို႔တြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္ က်င္းပ စစ္ေဆး သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္တြင္ ေနာက္ဆုံးထား စာရင္းေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး စာေမးပြဲေၾကးအေနျဖင့္ ၂၀,၀၀၀ က်ပ္ ႏွင့္ MCPA အသင္း၀င္မ်ားအား ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္း႐ုံးခန္း ဖုန္း-၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ ဆက္သြယ္ စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။