မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္သင္တန္းဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ

မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္သင္တန္းဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူလ်ွက္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္၏ ပထမႏွစ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲသို႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ စာေမးပြဲတြင္ စုစုေပါင္းရမွတ္ ၄၂၀ ႏွင့္ အထက္ရရွိသူမ်ား ၊ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ လမ္းၫႊန္စာအုပ္ပါ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ဝင္ခြင့္ရွိသည့္ ဘာသာမ်ားျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ ထားသူမ်ားေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ မွ မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္သို႔ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီးသူမ်ား ထပ္မံ ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္းသိရသည္။
ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ ေထာက္ခံခ်က္မိတၱဴ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္အဖြဲ႕က ထုတ္ေပး
ေသာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ အမွတ္စာရင္း (မိတၱဴ) ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ မိဘႏွစ္ပါးစလံုး၏ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပား (မိတၱဴ) ပတ္စ္ပို႔အရြယ္ ေရာင္စံုဓာတ္ပံု (၃) ပံု၊ ေလွ်ာက္လႊာ
မ်ားကို နီးစပ္ရာ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ထုတ္ယူႏုိင္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ အေထာက္အထား စာရြက္စာ တမ္းမ်ားကို ယင္းကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားရမည္။
သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အတြက္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲကို ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္တြင္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး စာေမးပြဲက်င္းပမည့္
ေနရာမ်ားအား ထပ္မံေၾကညာသြားမည္ ျဖစ္သည္။ သင္တန္းဆုိင္ရာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မႏၲေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ website http://www.ucsm.edu.mm တြင္ ေၾကညာသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဖုန္း-၀၉-၆၅၀၂၂၁၅ ႏွင့္ ၀၉-၆၅၀၅၀၁၂ တို႔သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းစံုစမ္းႏုိင္သည္။