သုံးစြဲသူမ်ား အင္တာနက္ အခမဲ့အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ အင္ဒိုနီးရွား ဖုန္းကုမၸဏီ Evercoss ျပဳလုပ္ေပးသြားá

libre-free-opera-sponsored-pass.jpg

အင္ဒိုနီးရွား ဟန္းဆက္ ထုတ္လုပ္သည့္  Evercoss  ကုမၸဏီသည္ အင္ဒိုနီးရွားရွိ ဖုန္းသုံးစြဲသူ ထက္ဝက္ထံသုိ႔ စမတ္ဖုန္းမ်ား ေရာင္းခ်ေပးရန္ အစီအစဥ္ တစ္ခုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထုိသု႔ိ စမတ္ဖုန္းမ်ား ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ေနာ္ေဝ software ကုမၸဏီ Opera ႏွင့္အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ Evercoss ၏ feature ဖုန္းအခ်ိဳ႕တြင္လည္း Opera Mini browser မ်ား pre-install ျပဳလုပ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါကနဦး အစီအစဥ္မွာ ၁ ဘီလီယံခန္႔ ရွိသည့္လူမ်ား အြန္လိုင္းအသုံးျပဳခြင့္ ရရွိလာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္ အနည္းငယ္ သုိ႔မဟုတ္ အသုံးျပဳခြင့္ မရသည့္ 2G ဖုန္းသုံးစြဲသူမ်ားအေပၚ အာ႐ုံစိုက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၎အစီအစဥ္သည္ ဖုန္း သုိ႔မဟုတ္ data plan မ်ား ပုိမုိေရာင္းခ်ရေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံသားမ်ားကို အင္တာနက္ အခမဲ့အသုံးျပဳခြင့္ ေပးသြားမည့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ကာ လူမႈေရး လုိအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။ Opera အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ browser မွတစ္ဆင့္ သုံးစြဲသူမ်ား ကုိယ္စား အခ်ိန္ႏွင့္ပမာဏ သတ္မွတ္ထားၿပီးသား data ေျပာင္းလႊဲသည့္ စရိတ္မ်ားကို third party ကက်ခံေပးမည့္ “sponsored web-pass”  ဟု အမည္ရေသာ အစီအစဥ္ရွိသည္။ ၎အစီအစဥ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွား၏ အႀကီးဆုံးမိုဘိုင္း ေအာ္ပေရတာ Telkomsel လည္း ပါဝင္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါ ေအာ္ပေရတာ သုံးစြဲသူမ်ားသည္ Operat Mini browser သုံးစြဲပါက သုံးနာရီ data package (15 MB ပမာဏ) တစ္ခုကို အခမဲ့ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္သည္ သုံးစြဲသူမ်ားက Evercoss ေၾကာ္ျငာတြင္းရွိ စစ္တမ္းတစ္ခု ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဝက္ဘ္အသုံးမျပဳမီ ဖုန္းေမာ္ဒယ္သစ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။  ထုိ႔ေနာက္ အင္တာနက္အား သုံးနာရီ သုိ႔မဟုတ္ 15MB အသုံးျပဳၿပီးလွ်င္ Telkomsel မွ data package မ်ား ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အင္ဒိုနီးရွား လူမ်ိဳး ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ feature ဖုန္းမ်ားကို အသုံးျပဳေနၾကေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ 3G  ရရွိသည့္ စမတ္ဖုန္းမ်ား ရရွိေစရန္ ကူညီေပးလိုေၾကာင္း Evercoss  အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ရစ္ကီတန္ႏူဒီဘရာတာက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္သည္ သုံးစြဲသူမ်ားကို အသစ္ထြက္ရွိသည့္ ဖုန္းေမာ္ဒယ္မ်ား မိတ္ဆက္ရန္ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုံးစြဲသူမ်ား၏ feature ဖုန္းမ်ားတြင္ အင္တာနက္ သုံးစြဲသည့္ အေတြ႕အႀကဳံကို ေပးအပ္လိုေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Ref: TechInAsia