ClamXav for Mac

clamxav-6.png

ClamXav for Mac ဆိုသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲသည္ Mac OS သံုးစဲြသူမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ Antivirus Software တစ္ခုျဖစ္သည္။ Mac OS အသံုးျပဳထားသည့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ ကပ္ညိတတ္တဲ့ Virus မ်ားကို ဖိုဒါတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ရွာေဖြၿပီး ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးႏိုင္သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုျဖစ္သည္။ Open Source Security Software အမ်ိဳးအစားတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး၊ Mac OS X 10.6 မွစၿပီး 10.9 အထိ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 20.84 MB ခန္႔ရွိမည္ျဖစ္သည္။ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။