မည္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္၌မဆို အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ Phree စမတ္ေဘာပင္

coffee-2_2d8f22c65b809d1e5abf49b0b722c994.jpg

ေလဆာျဖင့္ လမ္းညႊန္သည့္ စနစ္ပါဝင္သည့္ Phree စမတ္ေဘာပင္သည္ မည္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္တြင္မဆို ပုံမ်ားေရးဆြဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မွတ္စုမွတ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ပုံေငြရွာေဖြေသာ Kickstarter ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိတြင္ Phree စမတ္ေဘာပင္သည္ Kickstarter ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၁၀၀,၀၀၀ အထိ ေငြေၾကးရရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ ၎စမတ္ ေဘာပင္သည္ မည္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္မဆို အသုံးျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စမတ္ဖုန္း သုိ႔မဟုတ္ tablet ေပၚ၌ ပုံမ်ားေရးဆြဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မွတ္စုမ်ား သိမ္းဆည္းႏိုင္သည္။ Phree စမတ္ ေဘာပင္အား အစၥေရးႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ OTM Technologies ကုမၸဏီက 3D ေလဆာနည္းပညာ အသုံးျပဳ၍ ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  အဆိုပါ stylus သည္ ေလဆာျဖင့္ ၾကားျဖတ္ဝင္ေရာက္ ေျခရာခံကာ မ်က္ႏွာျပင္ တစ္ခုေပၚတြင္ေ နရာခ်ႏိုင္ၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ထုတ္ကုန္တြင္ ပုံေရးဆြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

Phree ကုိစမတ္တီဗြီ တခ်ိဳ႕အျပင္ laptop မ်ားျဖင့္လည္း တြဲဖက္အသုံးျပဳ ႏိုင္သလို Bluetooth မွတစ္ဆင့္ စမတ္ဖုန္း သုိ႔မဟုတ္ tablet မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ Phree သည္ Microsoft ၏ OneNote, EverNote ႏွင့္ Adobe Systems’ Acrobat ကဲ့သုိ႔ ပ႐ိုဂရမ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္အသုံးျပဳ ႏိုင္ေၾကာင္း OTM Technologies ကုမၸဏီက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ စမတ္ေဘာပင္တြင္ ခလုတ္မ်ားႏွင့္ OLED touch dis-play ပါဝင္သည့္အျပင္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား လက္ခံႏိုင္သည့္  handset ႏွင့္ message မ်ားကို ဖတ္႐ႈႏိုင္ေသာ မ်က္ႏွာျပင္ အေသးတစ္ခုလည္း ပါဝင္လာသည္။ Phree ၏ Kickstarter အစီအစဥ္သည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ ဝင္ေငြသုံးဆ ရရွိခဲ့ၿပီး ကန္ေဒၚလာ ၃၂၃,၀၀၀ ရရွိခဲ့သည္။     

Ref : CNET