Silicon power Touch T50

Silicon-power-Touch-T50--1-.jpg

Silicon power Touch T50  flash drive  မွာ USB 2.0 အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းခံႏိုင္ေစရန္ zinc alloy သတၱဳစပ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ အဖုံးမဲ့ ဒီဇိုင္းျဖစ္ၿပီး Fancy accessory အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Data  storage device အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေရစိုဒဏ္ခံႏိုင္မႈ၊ ဖုန္မႈန္႔ႏွင့္ တုန္ခါမႈဒဏ္ကို အျပည့္အဝ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ COB ( Chip On Board) နည္းပညာ ပါဝင္သည္။ အာမခံသက္တမ္းကို  Life-Time (တစ္ သက္သာ)  ေပးထားသည္။ တန္ဖိုးမွာ 8GB – ကန္ေဒၚလာ ၅.၇ ျဖစ္သည္။ Golden Power Technology  ဖုန္း – ၂၃၀၄၈၄၈၊ ၂၃၀၄၈၄၉ ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴ တာဆိုင္မ်ားအမ်ားစု၌ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။