CST/ berger Auto Level

CST-berger-Auto-Level-.jpg

လမ္းတံတား ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အေဆာက္အအံုမ်ားနွင့္ ဆည္၊ ကန္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းသံုးရန္အတြက္ အသစ္ဝင္ေရာက္လာေသာ Digital Auto Level ျဖစ္သည္။ 30x magnifer telescope  ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  အသံုးျပဳခ်င္ေသာ Focus တိုင္းကို သိသာထင္ရွားစြာျဖင့္ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ Setting Accuracy အေနျဖင့္ +/_ 0.3” ျဖင့္ သံုးစြဲႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ Working range ကို 120 M ေပးထားသည္။ လုပ္ငန္းတြင္း ေဆာင္သြားႏုိင္မည့္ carry box ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ အေလးခ်ိန္မွာ 1.8 Kg ရွိမည္ ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးမွာ ၁၆၃,၀၀၀ က်ပ္္ ျဖစ္ၿပီး F@X Computer ဖုန္း – ၀၁- ၂၅၂၆၂၇ ၌ ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။