ဇြန္လမွစတင္၍ အခြန္ ေပးေငြ ျဖတ္ေတာက္ထားသည့္ ေငြျဖည့္ကတ္ အသစ္မ်ား ေရာင္းခ်မည္

Update-News_5.jpg

ဇြန္လမွစတင္၍ ေငြျဖည့္ကတ္ အသစ္မ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားအေပၚ၌ အခြန္ေပးေဆာင္ထားသည့္ ပမာဏကို ပူးတြဲေဖာ္ျပ ေပးထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဲဒီကတ္ေတြမွ ေငြျဖတ္မွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အရင္ကတ္ အေဟာင္းေတြလည္း က်န္ရွိေနဦးမွာပဲ။ သူတို႔ကိုလည္း ျဖတ္မွာပါပဲ။ အေဟာင္းေတြကိုေတာ့ ျပန္မသိမ္းပါ ဘူး”ဟု Telenor မွ CEO ျဖစ္သူ Mr. Petter Furberg က ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးစနစ္အတြက္ ဘီလ္ျဖည့္သြင္းအသံုးျပဳသည့္ ပမာဏအေပၚမူတည္၍ ေကာက္ခံထားသည့္ အခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သီးျခားစနစ္တစ္ခုအေနျဖင့္ထားရွိၿပီး အဆိုပါစနစ္ကို ႏိုင္ငံတကာ Audit မ်ားကလည္း စစ္aဆးၾကသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ယံုၾကည္မႈရွိလိမ့္မည္ဟု Mr. Petter Furberg က ဆိုသည္။

ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ အတြက္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာက ေကာက္ခံျခင္းမဟုတ္ဘဲ အစိုးရမွ ေကာက္ခံခိုင္းျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ၎တို႔က အတိအက်ေကာက္ခံ၍ ျပန္လည္ေပးအပ္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

ေငြျဖည့္ကတ္ ပံုစံအသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားက သတင္းထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း Telenor ၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ ၎တုိ႔သည္ အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရထံသို႔ လစဥ္ ေပးေဆာင္ရမည္ဟု သိရသည္။