အသံုးျပဳသူအခ်ဳိ႕၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို Telenor ထံမွ အစိုးရေတာင္းခံ

IMG_7302.jpg

ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရမွ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းခံခဲ့သည့္အတြက္ Telenor အေနျဖင့္ သိမ္းဆည္းထားေသာ အခ်က္အလက္ကို ေပးအပ္ခဲ့ရေၾကာင္း Telenor ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr. Petter Furberg က မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္ ၁၅ ခု၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို အစိုးရက ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း Telenor အေနျဖင့္ ေပးအပ္သင့္သည္ဟု ယူဆေသာ မိုဘိုင္းဖုန္း နံပါတ္ ၃ ခု၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု Mr. Petter Furberg ကဆို သည္။

“ရဲကေနတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနကို ေတာင္းတယ္။ အဲဒီကေနတစ္ဆင့္ ေအာ္ပေရတာကို ျပန္ၿပီးေတာင္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈေတြ၊ လူေပ်ာက္မႈေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနတာမ်ားတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားအေနျဖင့္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ဳိ႕ဝွက္ ထားရွိေပးရမည္မွာ အေရးႀကီးသည့္ တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ား ႀကံဳေတြ႕လာပါက အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ သက္ဆိုင္ရာတစ္ဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာ္ပေရတာ ထံမွ ေတာင္းယူၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းခံရာတြင္ ဆက္သြယ္ေျပာဆုိထားေသာ ဖုန္းမွတ္တမ္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုခဲ့သည့္ တည္ေနရာမ်ားကို အဓိက ထား ေတာင္း ခံျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာ္ပေရတာမ်ား ဘက္မွလည္း အစိုးရေတာင္းခံသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြေပးရေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ အစိုးရႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားအၾကား အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိၿပီး ဥပေဒတစ္ခုအေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား မသတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“အခ်က္အလက္ ေတာင္းယူဖို႔အတြက္ တရား႐ံုးအမိန္႔စာ ပါရမယ္လို႔လည္း ရွိတယ္။ မရွင္းတာက ဘယ္တရား႐ံုးလဲ ဆိုတာပါပဲ” ဟု Mr. Petter Furberg က ဆိုသည္။

အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လူအခြင့္အေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ဟုလည္း သံုးသပ္သူမ်ား ရွိေနခဲ့သည္။ အစိုးရအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားအနက္ Telenor က ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း အပါအဝင္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာက ယခုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမရွိေပ။