Vehicle Vacuum Cleaner

Vehicle-Vacuum-Cleaner.jpg

ကားအတြင္းရွိ သန္႔ရွင္းရခက္ေသာေနရာမ်ားကိုပါ သန္႔စင္ေပးႏိုင္သည့္ Vehicle Vacuum Cleaner (ကားတြင္းသံုးဖုန္စုပ္စက္) ျဖစ္သည္။ မိမိကားအတြင္းရွိ ေနရာမ်ားစြာကို မည့္သည့္အခ်ိန္မဆို စိတ္ႀကိဳက္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳ လုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သယ္ေဆာင္ရလြယ္ကူၿပီး အသံုးျပဳပံု ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူကာ ကားအတြင္းရွိ Lighter အေပါက္မွတစ္ဆင့္ တပ္ဆင္ကာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုး ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ My Data ဖုန္း – ၀၉ ၇၃၁၀၅၀၁၀ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။