စားသံုးသူမ်ားထံမွ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေအာ္ပေရတာမ်ား မျဖစ္မေန ေကာက္ခံရမည္

Update-News_5.jpg

မိုဘုိင္းဖုန္းလိုင္း အသံုးျပဳရန္ ဘီလ္ျဖည့္သြင္းသည့္ ပမာဏအေပၚ မူတည္၍ အခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံျခင္းသည္ ဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းထားျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ မ်ားသည္ အဆိုပါအခြန္ကို မျဖစ္မေန ေကာက္ခံရမည္ဟု သိရသည္။

“ဥပေဒမွာ စားသံုးသူေတြဆီက ေကာက္ခံရမွာလို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ေအာ္ပေရတာေတြအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြဆီက မေကာက္ဘဲ ကိုယ္တိုင္ပဲေပးလိုက္မယ္ ဆုိတာကေတာ့ ဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိပါဘူး” ဟု ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားအၾကား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကေသာ္လည္း စားသံုးသူ ေပးေဆာင္ရသည့္ အခြန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာက္ခံျခင္း မျပဳဘဲ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးသန္းထြန္းေအာင္က ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးစနစ္အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ ဘီလ္ပမာဏအေပၚ အခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္လိုက္ ေသာ္လည္း အဆိုပါအခြန္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ လက္ဝယ္ သို႔ ေရာက္ရွိသည္၊ မေရာက္ ရွိသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆိုပါ ကိစၥရပ္သည္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနမွ ပံုစံအသစ္ တီထြင္၍ ေကာက္ခံျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အျခားေသာ စားသံုးသူ ေပးေဆာင္ရသည့္ အခြန္မ်ားအတိုင္း ဘ႑ာအခြန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ေပးေဆာင္ရသည့္ ပံုစံမ်ိဳးသာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္းထြန္းေအာင္က ဆိုသည္။

“ဘယ္ေလာက္အထိ ေကာက္ခံရရွိတယ္ဆိုတာကလည္း ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာေတြရဲ႕ Report ေတြကို ၾကည့္ရင္သိႏိုင္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

စားသံုးသူမ်ား ေပးေဆာင္ရသည့္ အခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ေရး အခန္းက႑အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တစ္ႏွစ္ဆိုင္းငံ့ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခု ၂၀၁၅ – ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စတင္၍ အခြန္ေကာက္ခံေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခဲ့သည္။

အသံုးျပဳသည့္ ဘီလ္ပမာဏအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိုဘုိင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူမ်ားက လူမႈ ကြန္ရက္ေပၚတြင္ ေဝဖန္ေနၾကေသာ္လည္း ယခု ေကာက္ခံေတာ့မည့္ အခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက သက္သာေသာ အခြန္ႏႈန္းထားျဖစ္သည္ဟု ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီး ဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္သက္က ေျပာသည္။

တယ္လီဖုန္းကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳသည့္ ဘီလ္ပမာဏ အေပၚ အခြန္ ၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံရာတြင္ မိုဘုိင္းဖုန္းလိုင္းမ်ားအတြက္ Prepaid ဖုန္းလိုင္းမ်ားအျပင္ Postpaid ဖုန္းလိုင္းမ်ား အတြက္ပါ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၏ လက္ေအာက္ခံ MEC ဖုန္းလိုင္းမ်ားႏွင့္ ေအာ္တို ဖုန္းလိုင္းမ်ားကိုလည္း အခြန္ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။