ႏွစ္လအတြင္း MPT ဆင္းမ္ကတ္ အသံုးျပဳသူ ၃ သန္းနီးပါး ေလ်ာ့က်

IMG_1618.jpg

တယ္လီကြန္းေစ်းကြက္၌ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္လာသည့္ ေနာက္ပိုင္း MPT (ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း) ၏ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္သည္ ႏွစ္လၾကာကာလအတြင္း အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ ၃ သန္းနီးပါး ေလ်ာ့က်သြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

MPT သည္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း အသံုးျပဳသူအေရအတြက္ ၁၁ သန္းကို ပိုင္ဆိုင္ထားရွိခဲ့ေသာ္လည္း မတ္လအကုန္တြင္ အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ ၈.၄ သန္းကိုသာ ပိုင္ဆိုင္ေတာ့သည္ဟု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တရားဝင္ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ သိရသည္။

သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ Telenor သည္ အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ ၆.၄ သန္းကို ေမလ စာရင္းဇယားအရ ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး Ooredoo အေနျဖင့္ အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ ၃.၃ သန္းကို မတ္လ စာရင္းဇယားမ်ားအရ အသီးသီး ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လအကုန္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ ခန္႔မွန္းေျခ ၄.၄ သန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လအကုန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳသူ အေရအတြက္ ၁၈.၁ သန္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း တယ္လီဖုန္း သိပ္သည္းဆအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါက ၄၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းဝန္းက်င္ တည္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုတည္းကသာ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားရွိခဲ့ေသာ္လည္း Ooredoo သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ စတင္၍ မိုဘိုင္းဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စတင္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ အလားတူ Telenor သည္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွစတင္၍ မိုဘုိင္းဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္ခဲ့သည့္အတြက္ တယ္လီကြန္း အခန္းက႑သည္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ငါးႏွစ္အၾကာ စီမံကိန္းကို ခ်မွတ္၍ ကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာ္ပေရတာမ်ားက လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး Ooredoo အေနျဖင့္ 3G ကြန္ရက္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ေနၿပီး Telenor အေနျဖင့္ 2G ႏွင့္ 3G ကြန္ရက္ကို တိုးခ်ဲ႕ ေနသည္ဟု သိရသည္။ အလားတူ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္လည္း ၎တုိ႔၏ ကြန္ရက္ကို 3G အဆင့္ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ကိုင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။