ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ ရရွိၿပီးသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာá

Update-News_5.jpg

ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ရရွိၿပီးသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေျပာၾကားသည့္ အစည္းအေဝးကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီး ဌာနမွ သိရသည္။

အဆုိပါ အစည္းအေဝးကို ေမလ ၁၄ ရက္က က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လိုင္စင္ရသည့္ ကုမၸဏီ ၂၆ ခုရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ရန္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ ထားသူမ်ားအား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ စိစစ္ထုတ္ေပးေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားအား စိစစ္၍ လိုင္စင္မ်ားထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

ေမလ ၆ ရက္အထိ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလိုင္စင္ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ ကုမၸဏီ ၂၆ ခုျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း လိုင္စင္မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္အစပိုင္းမွ စတင္၍ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပမွ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား အပါအဝင္ နည္း ပညာကုမၸဏီ အားလံုးကို လုိင္စင္သက္တမ္း ၁၅ ႏွစ္ၾကာ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ လိုင္စင္အမ်ိဳးအစားမ်ားအေနျဖင့္ Nation Telecommunications လိုင္စင္၊ Network Facilities Service (Individual) လိုင္စင္၊ Network Facilities Service (Class) Application Service လိုင္စင္၊ Network Facilities Service (Class) လိုင္စင္ စသည္တို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

အဆိုပါ လုိင္စင္မ်ားအနက္ Nationwide Telecommunications Licences ကို လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္ေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ သံုးခုကို ေပး ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒအရ လိုင္စင္ သက္တမ္းမ်ားကို ငါးႏွစ္မွ ၂၀ ႏွစ္အထိ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။