၂၀၁၅ ခုႏွစ္ Hinrich ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မႈ ေခါင္းေဆာင္ ပညာသင္ဆု

hinrich-foundation.jpg

adidas အုပ္စု adidas ပစၥည္း မ်ားအား ထုတ္လုပ္ေပးေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ Hinrich Foundation မွ ပံ့ပိုးေပးသည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ Hinrich ကမ႓ာလံုးဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မႈေခါင္းေဆာင္ ပညာသင္ဆုအား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ Global Production Engineering and Management မဟာဘြဲ႕ဒီဂရီအား ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံရွိ Vietnamese-German University (VGU) တြင္ ပညာသင္ၾကားလိုေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ ရာႏႈန္းျပည့္ ပညာသင္ဆု ရရွိႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ ယခုႏွစ္တြင္ ပညာသင္ဆုေလးဆု ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး Hinrich Foundation ႏွင့္ ပညာသင္ဆု ပူးတြဲေထာက္ပံ့ေရးကုမၸဏီမ်ားသည္ သင္တန္းေၾကးႏွင့္ သင္တန္းဆက္စပ္ ကုန္က်စရိတ္၊ ေနထိုင္စရိတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္စရိတ္၊ ေလယာဥ္စရိတ္၊ ဗီဇာႏွင့္ သင္ေထာက္ကူျပဳပစၥည္းမ်ား ပါဝင္သည့္ ပညာသင္ဆု အျပည့္အစံုကို ကမ္းလွမ္းမည္ ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ၿပီးေျမာက္သည့္ ကာလတြင္ ပညာသင္ ပူးတြဲ ေထာက္ပံ့သည့္ ကုမၸဏီသည္ ဖိနပ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္အကိုင္ ေပးအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ကာလ တစ္ႏွစ္ခြဲ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ပညာသင္စဥ္ကာလအတြင္း ၆ လတာ အလုပ္သင္အျဖစ္ ဝင္ရမည္ ျဖစ္ကာ ပညာသင္ၿပီးေျမာက္ပါက ပညာသင္ဆု ပူးတြဲေထာက္ပံ့သည့္ ကုမၸဏီတြင္ ၃ ႏွစ္တာ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အားကစား ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ အဆင့္ျမင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး အရည္အခ်င္းတုိ႔ ရရွိေစရန္ adidas ပစၥည္းမ်ားအား ထုတ္လုပ္ေပးေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ သင္ယူျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္တန္းတုိ႔ ကို ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအေတြ႕အႀကံဳတို႔မွ လူထု အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ တစ္ေယာက္စီတိုင္းအတြက္ ပိုေကာင္းမြန္သည့္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း ပညာေရး အခြင့္အလမ္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလာရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

ပညာေရးသည္ လူသားမ်ိဳး ဆက္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏ အဓိက ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေစ်းကြက္တိုင္းရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္မႈ အတြက္ အေရးပါေၾကာင္း ပညာသင္ဆု ေပးအပ္သည့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္။

စိတ္ဝင္စားသူမ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို https://hinrichfoundation.wufoo.com/forms/global-trade-leaders-scholarship/ တြင္ သြားေရာက္ ျဖည့္ စြက္ႏိုင္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ မတိုင္မီ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ေမလ ၂၀ ရက္တြင္ ပညာသင္ဆုအေၾကာင္းႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား အခမ္းအနား တစ္ခု က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္လိုသူမ်ား ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ စာရင္းေပးႏိုင္သည္။ တိုက္႐ိုက္ အေမးအေျဖ အတြက္ Hinrich Foundation ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာ www.facebook.com/HinrichEducation တြင္ ေမးျမန္းႏိုင္သည္။

အေသးစိတ္ သိလိုပါက http://www.hinrichfoundation.com/hinrich-global-trade-leaders-scholarships/ တြင္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး juliet.shwegaung@hinrichfoundation.com (+95 9 5010447)၊ scholarship@hinrichfoundation.com သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။