သတင္းမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ Instant Articles feature ကို Facebook မိတ္ဆက္

Facebook.jpg

Facebook သည္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ မိုဘုိင္းထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ လူမႈေရး မီဒီယာေပၚတြင္ သတင္းမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ Instant Articles feature သစ္တစ္မ်ိဳးကို ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။

Instant  Articles သည္ Facebook feed အတြင္းရွိ လင့္ခ္ကိုႏွိပ္၍ သတင္းမ်ား ဖတ္႐ႈရာတြင္ အခက္ေတြ႕ သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၎ feature သစ္သည္ Facebook မုိဘုိင္း app တြင္ သတင္းဖတ္႐ႈရာတြင္ ပိုမုိိတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္ၿပီး မိုဘိုင္း ဝက္ဘ္ေပၚရွိ ေဆာင္းပါးအမ်ားစုကို သာမန္အျမန္ႏႈန္းထက္ ၁၀ ဆ လ်င္ျမန္သည့္ ႏႈန္းျဖင့္ ေဖာ္ျပ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚရွိ သတင္းမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ေဖာ္ျပေပးမည့္အျပင္  သတင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ခ်ဲ႕ၾကည့္ျခင္း၊ ဗြီဒီယုိမ်ားကို အလုိအေလ်ာက္ ျပေပးျခင္းႏွင့္ စာတန္းထိုးျခင္း စသည့္ feature မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ Facebook အေနျဖင့္၎ feature မ်ားထည့္သြင္းရန္ ပူးေပါင္းထားသည့္ သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားမွာ The New York Times, National Geographic, BuzzFeed, NBC, The Atlantic, The Guardian ႏွင့္ BBC News တို႔ျဖစ္သည္။

အဓိကအားျဖင့္ ယခု tool သည္ Facebook ေပၚရွိ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ ပိုမုိေကာင္းမြန္သည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္အတြက္ ထုတ္ေဝသူမ်ားအေပၚ ေထာက္ကူေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Instant Articles သည္ content ႏွင့္စံျပ လုပ္ငန္းမ်ားကို မြမ္းမံထိန္းသိမ္း ေနစဥ္အတြင္း ပိုမိုလ်င္ျမန္သည့္ ႏႈန္းျဖင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ကုန္အႀကီးအကဲ အရာရွိ ခရစၥေကာ့ခ္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါ feature သည္ Facebook ေပၚတြင္ သုံးစြဲသူမ်ားကို ပုိမုိဆြဲေဆာင္ၿပီး ၎တို႔၏ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို တိုးတက္လာေစရန္ ရည္မွန္းထားသည္။ ယခင္က သုံးစြဲသူမ်ားသည္ Facebook ၏ feed တြင္ သတင္းလင့္ခ္မ်ား click ႏွိပ္၍ ဖတ္႐ႈသည့္အခါ သတင္းဝက္ဘ္ဆုိက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီး ဝက္ဘ္ဆိုက္  loads  မ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္စားခဲ့ရသည္။ ယခုအခါ Facebook သည္၎ feature ကို iPhone ၏ app တြင္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း Andrid ဗားရွင္းအတြက္ ျဖန္႔ခ်ိသြားျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

Ref : CNET