ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ အထူးဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနား (၂၀၁၅)

YUE-1.jpg
YUE-2.jpg
YUE-3.jpg
YUE-4.jpg

ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ အထူးဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနား (၂၀၁၅) ကိုေတာ့ ေမလ ၉ ရက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ ခန္းမမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။