အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ရမ်ားႏွင့္ ေန႔ေက်ာင္းတက္ တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ရ‌မ်ား၏ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ရာတြá€

UDE.jpg

အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ရမ်ားႏွင့္  ေန႔ေက်ာင္းတက္ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရ‌မ်ား အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ရာတြင္ ခြဲျခား သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕၊ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အေဝးသင္တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေသာ  သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားနဲ႔ သင္႐ိုးမာတိကာမ်ား အားလုံးက ပုံမွန္ တကၠသိုလ္ သင္တန္းေတြမွာ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးတဲ့ သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္းမ်ားႏွင့္ သင္႐ိုး မာတိကာေတြ အတိုင္း တူညီပါတယ္။  ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သင္ၾကားေရးအဖြဲ႕ (Board of Study) အစည္း အေဝးမ်ားမွာ အေဝးသင္ တကၠသိုလ္နဲ႔ ပုံမွန္တကၠသိုလ္ သင္တန္းေတြမွာ သင္ၾကားပို႔ခ်မည့္ သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္းမ်ားနဲ႔ သင္႐ိုး မာတိကာမ်ား တူညီမႈရွိေစရန္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး ပညာသင္ ကာလ နဲ႔ေပးတဲ့ Credit Unit မ်ားကလည္း တူညီတဲ့အတြက္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္မွဘြဲ႕ရမ်ားနဲ႔ ေန႔ေက်ာင္းတက္ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဘြဲ႕ရမ်ား၏ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ရာမွာ တူညီမႈရွိပါတယ္” ဟု ၎က ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တစ္ဆင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို ေတာင္းခံ ရယူကာ ျပန္လည္ ေျပာၾကားသည္။

အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေခၚယူရာတြင္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရႏွင့္ ေန႔ေက်ာင္းတက္ တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ရမ်ားဟု ႏွစ္မ်ိဳး ႏွစ္စားခြဲကာ ေခၚယူမႈမ်ား ရွိခဲ့သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ခြဲျခားမႈရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦးက ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဆိုျပဳခ်က္အရ အရာထမ္း အဆင့္ဝင္ေပါက္ ရာထူးအတြက္ ေၾကာ္ျငာ ေခၚယူရာတြင္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ဘြဲ႕၊ ေန႔ေက်ာင္းတက္ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ဟူ၍ ခြဲျခားသတ္မွတ္ ေခၚယူခဲ့ျခင္း မ်ား မရွိခဲ့သလုိ ေရးေျဖေအာင္ျမင္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို လူေတြ႕စစ္ေဆးရာတြင္လည္း အေဝးသင္ တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ ရ  ေန႔ေက်ာင္းတက္ တကၠသိုလ္ ဘြဲ႕ရဟူ၍ ခြဲျခားေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းမ်ား မရွိဟု တင္ျပခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံပါ လစ္လပ္ရာထူး ေနရာအတြက္ အတည္ျပဳခန္႔ထားမည့္ ဝန္ထမ္း၏ ပညာအရည္အခ်င္း၊ အသက္မ်ားကို သတ္မွတ္ရာ၌ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ နည္းဥပေဒ ၄၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း နည္းဥပေဒမ်ား နည္းဥပေဒ ၁၇ တို႔ပါ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ အရ ေခၚယူခန္႔ထားမည့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ကသာလွ်င္ သတ္မွတ္ ေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။