Actions for iPad

Actions.jpg

Actions for iPad App သည္ Mac OS အသံုးျပဳထားသည့္ ကြန္ပ်ဴ တာကို iPad ေပၚမွ ထိန္းခ် ဳပ္ၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားသည့္ App ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ App တြင္ သံုးစဲြသူမ်ားအတြက္ Mac
ကြန္ပ်ဴ တာကို အလြယ္တကူ ႏွင့္ iPad ေပၚမွ ထိန္းခ် ဳပ္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားသည့္ App လည္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ App ကို iTunes တြင္ ယခင္က ကန္ေဒၚလာ ၂.၉၉ ေပးသြင္းမွသာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုအခါမွာေတာ့ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ႏွင့္ အခမဲ့ Download ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးထားသည္။ iOS Version 5.1 ႏွင့္အထက္တြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ App တစ္ခုျဖစ္သည္။ အခမဲ့ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။