ထိပ္တန္း အလုပ္အကိုင္နယ္ပယ္၌ တယ္လီကြန္ျမဴနီေကးရွင္း ဝန္ေဆာင္မႈမွာ နံပါတ္တစ္ျဖစ္ေၾကာင္း စစá

Update-News_5.jpg

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ထိပ္တန္းအလုပ္အကိုင္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုရာတြင္ တယ္လီကြန္ျမဴနီေကးရွင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမွာ နံပါတ္တစ္ အဆင့္တြင္ တည္ရွိၿပီး နံပါတ္ႏွစ္အဆင့္၌ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ အုိင္တီလုပ္ငန္းက ရပ္တည္လ်က္ ရွိသည္ဟု စစ္တမ္းတစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။

အဆုိပါစစ္တမ္းကို www.work.com.mm က ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလ တစ္လတာအတြင္း ေကာက္ယူထားေသာ စစ္တမ္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ စစ္တမ္းအရ အလုပ္အကိုင္ အမ်ားဆံုးေခၚယူေနသည့္ နယ္ပယ္မွာ အင္ဂ်င္နီယာနယ္ပယ္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယေျမာက္ အမ်ားဆံုးေခၚယူေနသည့္ နယ္ပယ္မွာ အိုင္တီႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ နယ္ပယ္ ျဖစ္သည္။

အလုပ္ေခၚယူသည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို စစ္တမ္း ေကာက္ယူရာတြင္လည္း တစ္လတာအတြင္း အလုပ္ေခၚယူသည့္ ထိပ္တန္းကုမၸဏီ သံုးခုစလံုးမွာ တယ္လီကြန္း ကုမၸဏီ မ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု စစ္တမ္းက ေဖာ္ျပသည္။ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြရာတြင္လည္း အိုင္တီလုပ္ငန္းမွာ နံပါတ္တစ္ေနရာျဖစ္ၿပီး နံပါတ္ႏွစ္ေနရာတြင္ စာရင္းကိုင္ လုပ္ငန္းက ရပ္တည္ေနသည္ဟု www.work.com.mm က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

www.work.com.mm သည္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ဝက္ဘ္ဆိုက္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စစ္တမ္းမ်ားကို လစဥ္ ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေမလအတြက္ စစ္တမ္းမ်ားကို ဇြန္လအေစာပိုင္း၌ ထပ္မံထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ဟု ေၾကညာထားသည္။