နံပါတ္အလွမ်ားအျပင္ မိမိႏွစ္သက္ရာ ဂဏန္းကို တယ္လီေနာ အေရာင္းဆိုင္မ်ား အားလံုးတြင္ စတင္ ဝယ္ယá€

11134001_977447388955371_3225801876683046540_o.jpg

နံပါတ္ အလွမ်ားအျပင္ မိမိ ႏွစ္သက္ရာဂဏန္းကို တယ္လီေနာ အေရာင္းဆိုင္မ်ား အားလံုးတြင္ စတင္ ဝယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း Telenor Myanmar မွ သိရသည္။

ေမလ ၁၄ ရက္မွ စတင္ကာ ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၀၉၈၇ ႏွင့္စေသာ နံပါတ္အလွမ်ားအျပင္ ေနာက္ဆံုး ဂဏန္း ေျခာက္လံုးေနရာ အတြက္ပါ တယ္လီေနာ အေရာင္း ဆိုင္မ်ား အားလံုးတြင္ ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တယ္လီေနာ အေရာင္းဆိုင္မ်ား၏ လိပ္စာကို www.telenor.com.mm တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ မိမိဝယ္ယူလိုေသာ နံပါတ္အေပၚ မူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းကြာျခားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ nano sim ကတ္မ်ားကိုလည္း ၁,၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ တယ္လီေနာ အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ လဲလွယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Telenor ဆင္းမ္ကတ္မ်ား ဝယ္ယူသည့္အတိုင္းပင္ မွတ္ပံုတင္၊ ကားေမာင္းလိုင္စင္၊ ေက်ာင္းသားကတ္၊ ေထာက္ခံစာမ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝယ္ယူထားေသာ ဆင္းမ္ကတ္မ်ား အသံုးျပဳ၍ မရလွ်င္ ဖုန္း ၀၉၇၉၀၀၉၇၉၀၀ ကို ေခၚဆို၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ နီးစပ္ရာ ဖုန္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ care@telenor.com.mm သို႔ လည္းေကာင္း ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။