Fast & Furious 6 : The Game

a10d5476-d0ee-4322-981c-7c4323bd8e42.png

လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ လမ္းေတြမွာ အရွိန္ျပင္းျပင္းျဖင့္ ေမာင္းႏွင္၍ Drift ျပဳလုပ္ေဆာ့ကစားရမည့္ Fast & Furious 6 သည္ Windows Phone ေပၚတြင္ ေဆာ့ကစားႏိုင္မည့္ ဂိမ္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဂိမ္းတြင္ ေဆာ့ကစားသူသည္ မိမိေမာင္းႏွင္မည့္ကားကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ၿပဳိင္ပဲြမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ေဆာ့ကစားရမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဂိမ္းကို အခမဲ့ Download ျပဳလုပ္၍ ေဆာ့ကစားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး Download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 270MB ခန္႔ရွိမည္ျဖစ္သည္။ Windows Phone Version 8 ႏွင့္ 8.1 တို႔တြင္ ထည့္သြင္းေဆာ့ကစားႏိုင္မည့္ ဂိမ္းအမ်ိဳးအစား တစ္ခုျဖစ္သည္။ Download ရယူလုိသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကုိ ႏွိပ္ပါ။