ကြန္ပ်ဴတာ မ်ားထက္ မိုဘိုင္းတြင္ Google ရွာေဖြမႈ ပိုမိုျပဳလုပ္လာ

152807970.jpg

မိုဘိုင္း ထုတ္ကုန္မ်ားတြင္ Google ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ အေရအတြက္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ တစ္ကိုယ္ေရသုံး ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ ရွာေဖြမႈ ျပဳလုပ္သည့္ အႀကိမ္ေရထက္ သာလြန္သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ အနည္းငယ္ခန္႔က Google သည္ ဂ်ပန္ႏွင့္ အျခားအမည ္မေဖာ္ျပသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ ရွာေဖြမႈ ဘီလီယံဝက္ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ၎အေရအတြက္သည္ ဆက္လက္ တိုးတက္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။  Google အေနျဖင့္ တစ္လလွ်င္ ရွာေဖြမႈ ၁၀၀ ဘီလီယံကို ျမင္ေတြ႕ေနရေၾကာင္း Associated Press မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုသို႔ Google အေနျဖင့္ သမိုင္းတင္ ႏိုင္ခဲ့ရျခင္းမွာ စမတ္ဖုန္းအတြင္း built-in search engine တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္သည့္ Android သုံးစြဲသူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ Google ၏မိုဘိုင္း ရွာေဖြမႈမ်ားအေပၚတြင္ အာ႐ုံစိုက္သည့္ လုပ္ငန္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေနၿပီး ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ဧၿပီလက ဖုန္းႏွင့္ tablet မ်ားတြင္ ရွာေဖြမႈ ျပဳလုပ္သည့္အခါ မိုဘုိင္းႏွင့္ ၾကည့္႐ႈရာတြင္ သင့္ေတာ္မည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား ေဖာ္ျပေပးရန္ “mobile-geddon” feature ကုိစတင္ခဲ့သည္။

ထိုသုိ႔ Google က mobile geddon feature ထည့္သြင္း ေပးလုိက္ျခင္းသည္ ေသးငယ္ေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားအတြက္ ဒီဇိုင္းပိုင္း ဖန္တီးထားသည့္ ဆိုက္မ်ားမ်ားကို ဦးစားေပးေဖာ္ျပ ေပးမည္ျဖစ္သလို အျခားမိုဘုိင္းဆိုက္ မဟုတ္သည့္ အရာမ်ားကို ရွာေဖြမႈမ်ားတြင္ ေလွ်ာ့ခ်ေဖာ္ျပ ေပးမည္ျဖစ္သည္။

Ref: CBSNews