ေလယာဥ္ ပ်ံသန္းစဥ္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္မ်ား ထုတ္လႊင့္ေပးရန္ JetBlue ႏွင့္ Amazon ပူးေပါင္း

Amazon-JetBlue-Video-Streaming-Fly-Fi.jpg

ေလေၾကာင္း ေကာ္ပိုေရးရွင္း JetBlue ႏွင့္ Amazon.com တို႔သည္ ခရီးသြားလာ သူမ်ားအတြက္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ကာ ေလယာဥ္ ပ်ံသန္းစဥ္ အင္တာနက္မွ ႐ုပ္ရွင္၊ ေတးဂီတႏွင့္ တီဗြီအစီအစဥ္မ်ား ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့သည္။

အဆုိပါ ဝန္ေဆာင္မႈသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း အခမဲ့ Wi-Fi မွတစ္ဆင့္ JetBlue ၏ အဓိက ေလယာဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးသည္မ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ laptop ႏွင့္ မိုဘိုင္း ထုတ္ကုန္မ်ားျဖင့္ အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ခရီးသြားလာ သူမ်ားသည္ Amazon မွေရာင္းခ်သည့္ အရာမ်ားကို ငွားရမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူျခင္း ျပဳႏိုင္ၿပီး Amazon Prime အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္သူမ်ား အေနျဖင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အခမဲ့ၾကည့္႐ႈ ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း JetBlue ႏွင့္ Amazon ကုမၸဏီတို႔သည္ ၎တို႔ သေဘာတူညီမႈ ျပဳထားသည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းမႈ အခ်က္အလက္္မ်ားကို မေဖာ္ျပခဲ့ေပ။

ယခု ဝန္ေဆာင္မႈသည္ ကမၻာေပၚရွိ ေလေၾကာင္း လိုင္းတိုင္းတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး က႑မ်ားထက္ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔လာေၾကာင္း ခရီးသြားလာေရးဆိုင္ရာ သုေတသန ကုမၸဏီ Atmosphere Research Group တည္ေထာင္သူ ဟင္နရီဟာ့ဒ္ဗဲဒ္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ၎က အျခားေလေၾကာင္းလိုင္း အမ်ားစုတြင္ ဗြီဒီယိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ရန္ လ်င္ျမန္သည့္ Wi-Fi အလုံအေလာက္ မရွိေၾကာင္း၊ ၎တို႔အစား media libraries မ်ားသာ အသုံးျပဳၾကေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Ref: Reuters