PNY Flash Drive

PNY--Flash-Drive.jpg

Flash Drive ကို အရည္အေသြးေကာင္းေကာင္း Memory မ်ားမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳခ်င္သူမ်ားအတြက္ PNY အမွတ္တံဆိပ္ 128GB Flash Drive တစ္မ်ိ ဳး ေစ်းကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားမ်ား သိမ္းဆည္းထားခ်င္သူမ်ားအတြက္ အထူးအဆင္ေျပေစမည္ ျဖစ္သည္။ USB 3.0 ျဖစ္သည့္အတြက္ USB2.0 ထက္ ၁၀ ဆ လ်င္ျမန္စြာျဖင့္ အခ်က္အလက္ ကူးေျပာင္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးမွာ ၅၅,ဝဝဝ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး Bestfriend Online Store ဖုန္း ၀၉- ၅၀၅၃၇၈၉၊ ၀၉- ၅၄၀၀၃၇၈ ၌ ဆက္သြယ္ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။