ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဘ႑ာေရး တိုးျမႇင့္ရရွိမႈႏွင့္ ဌာနအလုိက္ ခြဲေဝ သံုးစြဲမႈစာရင္း ထုတ္ျပန္ေၾ

Photo--MOI-Web-Portal.jpg

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဘ႑ာေရး တိုးျမႇင့္ရရွိမႈႏွင့္ ဌာနအလုိက္ ခြဲေ၀သံုးစြဲမႈ စာရင္းကို ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမွ တစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဘ႑ာေငြမ်ား တိုးျမႇင့္ ရရွိလ်က္ရွိၿပီး  ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြက္ ဦးစီးဌာနအလုိက္ မူလခြင့္ျပဳရန္ပံု ေငြစာရင္း အေနျဖင့္ ဝန္ႀကီး႐ံုး ၁၁၉၀.၈၄၉ သန္း၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ၁၉၆၅၅၄.၈၅၆ သန္း၊ ဆရာ အတတ္ပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ၃၄၆၇၉.၇၉၂ သန္း၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ၁၁၄၄၀၄၈.၀၆၆ သန္း၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ပညာေရးစီမံကိန္းဦးစီးဌာန ၅၃၄၃.၀၂၁ သန္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံပညာေရး သုေတသနဦးစီးဌာန ၉၉၁၉.၂၄၆ သန္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန ၄၈၈၇.၇၀၃ သန္း၊ ျမန္မာစာႏွင့္ ဘာသာစကားပညာေရးဦးစီးဌာန ၂၃၈၉.၈၀၁ သန္း စုစုေပါင္းေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၃၉၉၀၁၃.၃၃၄ ထိ ရရွိသည္။
ယခင္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ သန္းေပါင္း ၁၁၅၈၄၃၆.၇၄၀ ကို ဦးစီးဌာန အလုိက္ ျပဳျပင္ၿပီး ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြအျဖစ္ ဝန္ႀကီး႐ံုး ၅၄၄.၄၅၃ သန္း၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္) ၁၁၀၆၆၉.၄၉၉ သန္း၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန (အထက္ျမန္မာျပည္) ၁၀၂၂၇၉.၆၀၂ သန္း၊ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန ၃၂၂၅၈၇.၀၃၇ သန္း၊ အမွတ္ (၂) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ၄၁၈၂၂၁.၀၉၀ သန္း ၊ အမွတ္ (၃) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန ၁၁၉၅၇၁.၃၈၈ သန္း၊ ပညာေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ၇၉၂၈၀.၄၀၃ သန္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန ၂၃၈၇.၇၂၂ သန္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံပညာေရးသုေတသန အဖြဲ႕ဦးစီးဌာန ၂၆၄၀.၅၉၀ သန္း၊ ျမန္မာစာအဖြဲ႕ဦးစီးဌာန ၂၅၄.၉၅၆ သန္း အသီးသီးခြဲေ၀ရရွိခဲ့ၾကသည္။

လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ရန္ အတြက္   ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးသံုး စရိတ္ မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္ သံုးစြဲလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ပညာေရး အသံုးစရိတ္တြင္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္၌ ၃၆၉ ဒသမ ၇၁၄ ဘီလီယံက်ပ္ သံုးစြဲခဲ့ၿပီးမွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၁၅၂၄ ဒသမ ၇၇ ဘီလီယံ က်ပ္ တိုးျမႇင့္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္မွစကာ အခမဲ့ မသင္မေနရ မူလတန္း ပညာေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အခမဲ့ အလယ္တန္း ပညာေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အခမဲ့ အထက္တန္းပညာေရး အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး   အလယ္တန္း ပညာသင္ဆုႏွင့္ အထက္တန္း ပညာသင္ဆုမ်ားကိုလည္း ေပးအပ္လ်က္ ရွိသည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အထက္တန္းပညာသင္ဆုကို ၈၂၈ ဦး၊ အလယ္တန္း ပညာသင္ဆုကို ၂၄၁၈ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၃၂၄၆  ဦး အတြက္ ေငြက်ပ္ သန္းေပါင္း  ၇၃၂ သန္းအထိ တိုးျမႇင့္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာ သင္ႏွစ္တြင္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးကို အေျခခံပညာ အတန္း တစ္တန္း၌ ၁၀၀၂ ဦးႏႈန္းျဖင့္ အတန္း ၁၁ တန္းအတြက္ ၁၁၀၂၂ ဦးအျပင္ မူလတန္း အဆင့္ေက်ာင္းသားဦးေရကို ၅၀၀၀ တုိးျမႇင့္ၿပီး စုစုေပါင္း ၁၆၀၂၂ ဦး အတြက္ ေငြက်ပ္သန္း ေပါင္း ၉၀၁ဒသမ ၃ သန္းကို ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။