အေဝးထိန္း ေလယာဥ္မ်ားကို စမ္းသပ္ရန္ CNN ႏွင့္ FAA ပူးေပါင္း

cdn-media.jpg

ဖက္ဒရယ္ ေလေၾကာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (FAA) သည္ CNN ႏွင့္အျခား ကုမၸဏီမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာအတြင္း အေဝးထိန္း ေလယာဥ္မ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္စြာ ေမာင္းႏွင္ရန္ စီးပြားျဖစ္ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္ ေအာ္ပေရတာမ်ား ခြင့္ျပဳေပးမည့္ စနစ္သစ္တစ္ခုကို စမ္းသပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

FAA အေနျဖင့္ စီးပြားျဖစ္ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္မ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ရန္ အဆိုျပဳမႈအေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ Amazon ကလည္း အေဝးထိန္း ေလယာဥ္နည္းပညာကို အသုံးျပဳ၍ ပစၥည္းမ်ား ေပးပို႔လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားထားၿပီး FAA ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ ရွိသည္။ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္မ်ားအား ႏိုင္ငံ၏ ေလပိုင္နက္အတြင္း အသုံးခ်ခြင့္ ေပးျခင္းသည္ ႀကီးမားသည့္ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး FAA အေနျဖင့္ မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း FAA အႀကီးအကဲ မိုက္ကယ္ဟြာတာက အတၱလန္တာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ကြန္ဖရင့္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“Pathfinder” ဟုအမည္ရသည့္ ၎အစီအစဥ္ကို FAA သည္ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္မ်ား အသုံးျပဳလိုသည့္ CNN, PrecisionHawk (အေဝးထိန္း ေလယာဥ္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ), BNSF (ရထားကုမၸဏီ) စသည့္ကုမၸဏီ ၃ ခုျဖင့္ စမ္းသပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ CNN သည္ ၿမိဳ႕ျပ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ သတင္းမ်ား ရယူရန္အတြက္ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္မ်ားကို အသုံးျပဳရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနၿပီး ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကအေဝးထိန္း ေလယာဥ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကို ေတြ႕ျမင္မွသာ အသုံးျပဳ သြားမည္ျဖစ္သည္။ PrecisionHawk ႏွင့္ BNSF တို႔သည္ အေျခခံ အေဆာက္အဦႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား စစ္ေဆးရန္အတြက္ မ်က္ျမင္ႏွင့္ ေဝးကြာရာအရပ္တြင္ အေဝးထိန္း ေလယာဥ္မ်ားကို အသုံးျပဳရန္ စီစဥ္ထားသည္။

Ref: NationalJournal