မိုဘိုင္းအတြက္ Microsoft ႏွင့္ Dropbox ပူးေပါင္း

Microsoft-Dropbox.jpg

Office app မ်ားကို Dropbox မွတိုက္႐ိုက္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ Dropbox app မွ Office ဖိုင္မ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ Microsoft ႏွင့္ cloud သိုေလွာင္မႈ စနစ္ဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ Dropbox တို႔ပူးေပါင္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို Dropbox က အဂၤါေန႔တြင္ ကုမၸဏီ၏ blog ေပၚ၌ေၾကညာခဲ့ၿပီး Dropbox သည္ Office document, spreadsheet ႏွင့္ presentation ၃၅ ဘီလီယံေက်ာ္ရိွသည့္ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Dropbox တြင္ Office ဖိုင္မ်ားအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သစ္မ်ားကို လာမည့္ ရက္သတၱပတ္တြင္ iOS ႏွင့္ Android သံုးစြဲသူမ်ားမွ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ဟု blog post တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Microsoft ၏ blog post တြင္မူ iOS ႏွင့္ Android အတြက္ အသစ္ျဖန္႔ခ်ိမည့္ Office app update မ်ားတြင္ ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္း ေပးမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

Dropbox Business user မ်ားသည္လည္း အဆိုပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Dropbox blog post တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ Office 365 လိုင္စင္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳသည့္ Dropbox Business user မ်ားသည္ အဆိုပါ feature သစ္မ်ားကို မၾကာမီ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Microsoft ၏ blog post တြင္မူ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပထမေျခာက္လအတြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

-ေနာင္ေနာင္
Ref : CNET