အေမရိကန္၏ phablet ေရာင္းခ်မႈတြင္ iPhone 6 Plus ဦးေဆာင္ေန

plutus09.jpg

Apple ၏မ်က္ႏွာျပင္ အရြယ္အစား ႀကီးမားေသာ 6 plus စမတ္ဖုန္းသည္ ေနာက္ဆုံး သုံးလပတ္အတြင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ phablet အားလုံး ေရာင္းခ်ရမႈတြင္ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Phablet မ်ားသည္ ယခုႏွစ္ ပထမ သုံးလပတ္အတြင္း အလြန္ေရပန္းစားခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္ Apple ၏ iPhone 6 Plus လူႀကိဳက္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း Kantar World-panel ComTech သုေတသန ကုမၸဏီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။ မ်က္ႏွာျပင အရြယ္အစား ၅.၅ လက္မ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ထက္ ႀကီးမားေသာ စမတ္ဖုန္းမ်ားကို phablet မ်ားဟု ေခၚဆိုၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ သုံးလပတ္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ စမတ္ဖုန္းအားလုံး ေရာင္းခ်ရမႈတြင္ phablet ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ပထမ သုံးလပတ္တြင္ phablet ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ေရာင္းခ်ခဲ့ရျခင္းမွ အလြန္အမင္း တိုးတက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Kantar က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထိုသုိ႔ phablet ေရာင္းခ်ရ မႈႏႈန္းတြင္ Apple ၏ iPhone 6 Plus သည္ အျခား စမတ္ဖုန္းထက္ ပိုမိုေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ အရြယ္အစား ၅.၅ လက္မရွိ 6 Plus သည္ ေနာက္ဆုံး သုံးလပတ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ phablet အားလုံး ေရာင္းခ်ရမႈတြင္ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္း iOS သုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ Android သုံးစြဲသူမ်ားသည္ အရြယ္အစား ႀကီးမားေသာ phablet မ်ားကို ပိုမုိႏွစ္သက္ ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

Ref : CNET