နီေပါတြင္ NASA ၏ေရဒါ နည္းပညာသစ္ျဖင့္ လူေလးဦးကို ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့

2015-05-07-2-quake-2-980x420.jpg

NASA ၏ေနာက္ဆုံးေပၚ နည္းပညာသည္ နီေပါတြင္ လတ္တေလာ လႈပ္ခတ္သြားေသာ ငလ်င္ေၾကာင့္ အုတ္က်ိဳး အုတ္ပဲ့မ်ားအတြင္း ပိတ္မိေနေသာ လူေလးဦး၏ အသက္မ်ားကို ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

NASA  သည္အေရးေပၚ အေျခအေနႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ခံစားရသည့္ လူမ်ားကို မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဗ္ ေရဒါအသုံးျပဳ၍ လူ႔ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းကို ေျခရာခံကာ ရွာေဖြေပးႏိုင္ေသာ နည္းပညာကို အသုံးျပဳထားသည္။ အဆိုပါ ေရွ႕ေျပးပုံစံ ထုတ္ကုန္မ်ားကို NASA ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေတာ္ လုံၿခဳံေရးဌာန၏ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ ဦးစီးဌာနတို႔မွ ပူးေပါင္းဖန္တီး ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ထုတ္ကုန္၏ အရြယ္အစားမွာ လက္ဆြဲ ေသတၱာခန္႔သာရွိၿပီး နီေပါႏိုင္ငံသို႔ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ စာနာမႈ အကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ရာတြင္ အဆိုပါ ကိရိယာႏွစ္လုံးကို ေထာက္ပံ့ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ NASA ၏ FINDER အမည္ရွိ ကိရိယာသည္ အပ်က္အစီး ေအာက္ ေပ ၃၀ အနက္၊ ကြန္ကရစ္အထူ ေပ ၂၀ ႏွင့္ အျပင္ဘက္ ေပ ၁၀၀ ပတ္လည္မွ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းမ်ားကို ေျခရာခံႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ၎ကိရိယာသည္ ငါးေပအကြာ ပတ္လည္ရွိ အသက္ရွင္ေနသည့္ လူတစ္ဦး၏ တည္ေနရာကို အတိအက် ေဖာ္ျပေပးႏိုင္သည္။ FINDER သည္လူႏွင့္ တိရစၧာန္တို႔၏ ႏွလုံးခုန္ပုံကို ခြဲျခားႏိုင္သည္။

FINDER ကိရိယာသည္ ေရွ႕ေျပးပုံစံသာ ရွိေသးၿပီး NASA အေနျဖင့္ ၎ tool ကိုစီးပြားျဖစ္ ေရာင္းခ်သြားရန္ အစီအစဥ္မ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။ NASA က နီေပါရွိ ခ်ာတာရာရြာကဲ့သုိ႔ ေဝးလံၿပီး  ငလ်င္ဒဏ္ ခံစားရသည့္ ဧရိယာမ်ားမွ ေျမပုံမ်ားရရွိရန္ ၿဂိဳဟ္တုမ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref : SlashGear