စမတ္ခရီးေဆာင္ အိတ္ကို Samsonite ႏွင့္ Samsung ပူးေပါင္း ဖန္တီးလ်က္ရွိ

luggage-sfo-airport-justin-sullivan-getty.jpg

ခရီးေဆာင္အိတ္ ထုတ္လုပ္သည့္ Samsonite ကုမၸဏီႏွင့္ Samsung တို႔သည္ တည္ေနရာကို ေျခရာခံႏိုင္မည့္ ခရီးေဆာင္အိတ္ကို ဖန္တီးလ်က္ရွိေၾကာင္း Daily mail ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Samsoniter ၏အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ရာမတ္ခ်္ တာဝါလာက ကုမၸဏီအေနျဖင့္ စမတ္ဖုန္း app ျဖင့္ အသုံးျပဳႏို္င္ၿပီး တည္ေနရာကို ေျခရာခံႏိုင္သည့္ GPS ပါဝင္ေသာ စမတ္ ခရီးေဆာင္ အိတ္ကုိဖန္တီး လ်က္ရွိေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴး တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ စမတ္ ခရီးေဆာင္အိတ္ကို အသုံးျပဳမည့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ ေလယာဥ္မွ ဆင္းလာသည့္အခါ အိတ္မ်ား ထားရွိသည့္ေနရာတြင္ ၎တို႔၏ ခရီးေဆာင္ အိတ္အား ရွာေဖြ မေတြ႕ပါက စမတ္ဖုန္း app မွတစ္ဆင့္ ေျခရာခံႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ၎ခရီးေဆာင္ အိတ္သည္ သုံးစြဲသူမ်ားက ေလယာဥ္မွ ဆင္းသည့္အခါႏွင့္ အိတ္ဖြင့္ေနသည့္ အခါတြင္လည္း သတိေပးခ်က္မ်ား ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ Samsonite ႏွင့္ Samsung တို႔သည္ သုံးစြဲသူမ်ား ေလဆိပ္သို႔ေ ရာက္ရွိသည့္အခါ အလုိအေလ်ာက္ စာရင္း ေပးသြင္းႏိုင္သည့္ အိတ္မ်ားကိုလည္း တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ခရီးေဆာင္အိတ္ အတြင္းပါဝင္သည့္ ခ်စ္ပ္သည္ ေလဆိပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသည့္အခါ ကြန္ပ်ဴတာတစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုသုိ႔ ဆက္သြယ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးေဆာင္အိတ္ကို ခြဲျခားေပးၿပီး သုံးစြဲသူ၏ ေလယာဥ္ႏွင့္ ခရီးစဥ္ကို အေဝးမွ ထိန္းခ်ဳပ္၍ မွတ္သားေပးထားမည္ ျဖစ္သည္။

Ref: Yahoo