မိုဘိုင္းဖုန္းမွ ျမန္မာ့အသံေရဒီယို နားဆင္ႏိုင္မည့္အစီအစဥ္

Update-News_5_0.jpg

မိုဘိုင္းဖုန္းမွ ျမန္မာ့အသံေရဒီယို နားဆင္ႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္ကို ေမ ၁၅ ရက္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နားဆင္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္း ၀၁-၂၃၉၉၁၀၃ ကိုႏွိပ္၍ Subscribe လုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စကၠန္႔ ၉၀ စာ ျမန္မာ့အသံ ေရဒီယိုသတင္းမ်ားကို နံနက္ ၈ နာရီတစ္ႀကိမ္၊ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတစ္ႀကိမ္၊ ည ၇ နာရီတစ္ႀကိမ္ တစ္ေန႔လွ်င္သံုးႀကိမ္ နားဆင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအစီအစဥ္ကို ျမန္မာ့အသံႏွင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ Blue Ocean Operating Management Company Limited တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။